ID
PWD
 
 
 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่  12/11/2562
 


รายละเอียด
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๑ อัตรา และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตราสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
สอบถามรายละอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th