ID
PWD
 
 
 
  ปฏิทินส่งงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  วันที่  18/07/2562
 


รายละเอียด
ปฏิทินการทำงาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th