ID
PWD
 
 
 
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561
  วันที่  8/01/2562
 


รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th