ID
PWD
 
 
 
  งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  วันที่  3/08/2560
 


รายละเอียด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th