ID
PWD
 
 
 
  แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2554
  วันที่  8/10/2556
 


รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2554

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th