ID
PWD
 
 
 
  ดาวน์โหลดคำสั่งวิทยากรอบรมลูกเสือ A.T.C.ที่ลำพูนและใบสมัครฟอร์มใหม่จาก กศน.อำเภอแม่เมาะ
  วันที่  10/01/2556
 


รายละเอียด
คำสั่งวิทยากรอบรมลูกเสือ A.T.C. ลำพูน และใบสมัครฟอร์มใหม่

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th