ID
PWD
 
 
 
  ไฟล์ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายปี'56
  วันที่  28/12/2555
 


รายละเอียด
ไฟล์ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายปี'56

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th