ID
PWD
 
 
 
  ขอเชิญ กศน.ทุกอำเภอส่งบุคลากรเข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ(A.T.C)
  วันที่  28/12/2555
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอแม่เมาะ ขอเชิญ กศน.ทุกอำเภอ ส่งบุคลากรเข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพะนธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน โดยให้แจ้งจำนวนและรายชื่อไปยัง กศน.อำเภอแม่เมาะ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2556 ตามโครงการและแบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th