ID
PWD
 
 
 
  แผนปฏิบัติการ4ปี 2555-2558
  วันที่  28/12/2555
 


รายละเอียด
แผนปฏิบัติการ4ปี 2555-2558

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th