ID
PWD
 
 


 
  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
  วันที่  6/05/2565
 
รายละเอียด
    งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th