Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558 
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ 
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปี 2558 ผู้สนใจติดต่อรับเอกสาร ในวันที่ 23 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2558
กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิทเศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558  
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการปฐมนิเทศพร้อมรับประกาศนียบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม มาตรา 40"  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ ร่วมจัดกิจรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   
อ่านรายละเอียด..
นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558   
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชน  
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
อ่านรายละเอียด..
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเชิงท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
อ่านรายละเอียด..
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร ปฐมนิเทศในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 7 ตำบล   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th