Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัคร (ศศช.) 
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัครพื้นที่ทั่วไป 
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู กศน.ตำบล 
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จำนวน 3 อัตรา 
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร พืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 7 อัตรา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ระดับภาคเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับมวลชนภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมบวชป่าสืบชาตาป่า สร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านดอนไชย  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557 ณ วัดศรีหลวงแจ้ห่ม  
อ่านรายละเอียด..
โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน  
อ่านรายละเอียด..
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตร การทำเบเกอรี่   
อ่านรายละเอียด..
โครงการการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปรองดอง สมานฉันท์   
อ่านรายละเอียด..
ค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเสริมงาม  
อ่านรายละเอียด..
โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน   
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเมืองปาน   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th