ID
PWD
 
 


 
  การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  16/11/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านแผน/โครงการ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสุ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th