ID
PWD
 
 


 
  ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
  วันที่  11/09/2560
 
รายละเอียด
     วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา ได้แก่
1 ศึกษาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2.ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
3. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th