ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560
  วันที่  11/09/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 29 - 30สิงหาคม 2560 น. กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. จำนวน 50 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ กศน. อำเภอเมืองปาน เป็นผู้ดำเนินการ โดย นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th