ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กศน.อ.เมืองปาน ร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  วันที่  24/08/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้แำนวยการ กศน.อ.เมืองปาน และครู กศน.ต.เมืองปาน ร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th