ID
PWD
 
 
ศุนย์แนะแนว


ตำบลทุ่งฮั้ว

ตำบลวังเหนือ

ตำบลวังซ้าย

ตำบลวังทอง

ตำบลวังใต้

ตำบลวังทรายคำ

ตำบลร่องแคะ 

 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ถนนวังเหนือ-แม่ขะจาน หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทร 054279249 054279440 nfe5110@hotmail.com