ข้อมูลบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง    
         
       

กลุ่มอำนวยการ | กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา | กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ | กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง lpa.nfe.go.th