การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Line

องสำนักงาน กศน. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เรียนรู้ผ่านดิจิทัล สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความสะดวก
รวม NFE - Learning during Covid-19
การจัดการเรียนการสอนของ กศน. ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564
https://nuamin2.wixsite.com/nfe-learn

Digital Content เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู และนักศึกษา กศน.

มีหนังสือเรียนทุกรายวิชาบังคับตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

ด้านอาชีพ ให้ดาวน์โหลด

YouTube ช่อง pattana channel channel รายวิชาบังคับ

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกาาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

และสื่อ กศน.สุดยอด 108 อาชีพ กศน.

บทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ที่แอพพลิเคชั่น Onie Learn

เรื่อง การเรียนรู้กัญชา กัญชง อย่างชาญฉลาด

เรื่อง การเรียนรู้ สู้โควิด-19

ติวเข้มเติมเต็มความรู้

http://www.etvthai.tv/home/home.aspx

สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/

ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ (DSLC) งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศห้องสมุด

http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/

index.php?Submit=Init&ID_Lib=897

การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (Learning Management System : LMS)

โดยสถานศึกษา ดำเนินการเอง เช่น

GOOGLE CLASSROOM Facebook Live

Line Oa และอื่น ๆ หน่วยงานการศึกษา

และสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น