ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 21
    
ที่
วันที่ส่ง
เลขที่ส่ง
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ปฏิบัติ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
2677 8 ม.ค. 2561 ว005 (04)/ว005 8 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง ขอเชิญจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามประกาศวาระจังหวัดลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่ กลุ่มส่งเสริม กศ.ตามอัธยาศัย จารีย์    
2676 5 ม.ค. 2561 ว004 (02)/ว004 5 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จรรยารัตน์    
2675 5 ม.ค. 2561 ว003 (02)/ว003 5 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง การปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จรรยารัตน์    
2674 3 ม.ค. 2561 ว002 (02)/ว002 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561 กิจกรรม Smart onie เพื่อสร้าง Smart Famer กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จรรยารัตน์    
2673 3 ม.ค. 2561 ว001 (03)/ว001 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง ขอเชิญปรึกษาหารือการวางแผนจัดอบรม การสร้างการรับรู้การใช้ประโยนช์จากเฐน็ตประชารั กลุ่มส่งเสริม กศ.นอกระบบ จิรภา    
2672 4 ม.ค. 2561 016 (01)/016 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผจก. บริษัททีโอทีจำกัด ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มอำนวยการ นันท์นภัสร์    
2671 4 ม.ค. 2561 015 (01)/015 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. นางสาววิราพร แก้วศฺริ การมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล งานบุคคลากร สีดา    
2670 4 ม.ค. 2561 014 (01)/014 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.งาว พนักงานราชการลาออก นายจักรินทร์ เทพชัย ครู กศน.ตำบล งานบุคคลากร สีดา    
2669 4 ม.ค. 2561 013 (01)/013 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. เลขาธิการ กศน. พนักงานราชการลาออก นายจักรินทร์ เทพชัย ครู กศน.ตำบล งานบุคคลากร สีดา    
2668 4 ม.ค. 2561 012 (03)/012 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.เมืองลำปาง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา นายสวัสดิ์ วงศ์แสน กลุ่มส่งเสริม กศ.นอกระบบ จิรภา    
2667 4 ม.ค. 2561 011 (03)/011 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. เลขาธิการ กศน. การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน.สำหรับคนพิการ 2560 กลุ่มส่งเสริม กศ.นอกระบบ จิรภา    
2666 4 ม.ค. 2561 010 (02)/010 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 10 ม.ค. 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จรรยารัตน์    
2665 4 ม.ค. 2561 009 (03)/009 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.งาว ลงนามในเกียรติบัตร กลุ่มส่งเสริม กศ.นอกระบบ จิรภา    
2664 4 ม.ค. 2561 008 (01)/008 4 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผจก. บ.ทริปเบิ้ลที จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ต งานการเงิน สุนิสา    
2663 3 ม.ค. 2561 007 (03)/007 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.เกาะคา ส่งคำสั่งบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครู กศน. ตำบลเกาะคา งานบุคคลากร สีดา    
2662 3 ม.ค. 2561 006 (03)/006 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. เลขาธิการ กศน. การบรรจุพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบลเกาะคา งานบุคคลากร สีดา    
2661 3 ม.ค. 2561 005 (03)/005 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.แจ้ห่ม แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา นายสมบัติ ธิดา ม.ต้น กลุ่มส่งเสริม กศ.นอกระบบ จิรภา    
2660 3 ม.ค. 2561 004 (01)/004 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. เลขาธิการ กศน. การรายงานประชุมประจำเดือน ธ.ค. 2560 งานบุคคลากร จินตนา    
2659 3 ม.ค. 2561 003 (01)/003 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. ผอ.กศน.เกาะคา ส่งตัวพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล งานบุคคลากร สีดา    
2658 3 ม.ค. 2561 002 (01)/002 3 ม.ค. 2561 ผอ.สนง.กศน.ลป. เลขาธิการ กศน. แจ้งหนี้ผู้รับบำเหน็จบำนาญที่ต้องชำระแก่บุคคลที่สาม ม.ค. 2561 งานการเงิน นันท์นภัสร์    
Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 21
    
พัฒนาโปรแกรมโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน : นำข้อมูลเข้าระบบโดยงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง