ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เปิดให้บริการย้อมผ้าสีดำ และเปิดสอนการย้อมผ้าให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถสวมใส่เสื้อสีดำได้อย่างทั่วถึง เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลารวมใจแหล่งเรียนรู้ ด้านข้างที่ทำการ กศน.อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
อ่านต่อคลิกที่นี่
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ โดยมีนางมาลัย วงศ์บุญศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทาง กศน.อำเภอเมืองลำปาง จะทำการเปิดการสอนตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โดยประชาชน ผู้สนใจ สามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ฟรี และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ตาม กศน.ตำบลทุกตำบลได้ตามความสะดวก ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น เวลา 13.30 น. ผอ.จำเริญ มูลฟอง ผอ.สถาบันกศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วย ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง และ ท่าน ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินการตามการอบรมในหลักสูตรระยะสั้นการย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ โดยมี ผอ.ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตาให้การต้อนรับพร้อมกับคณะครู กศน.อ.เมืองลำปาง
โดยท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ได้ให้คำชี้แนะในการดำเนินงาน ให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจแก่ประชาชน และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากขึ้น  
  
    18/10/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม บริการย้อมผ้าสีดำ #ฟรี....สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 054-271555 เริ่มตั้งแต่ 17 ต.ค 2559 เป็นต้นไป
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน และคณะครู กศน. บริการย้อมผ้าสีดำ #ฟรี...😊😊😊 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และ กศน.ตำบลทั้ง 7 แห่ง ///สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 054-271555 เริ่มตั้งแต่ 17 ต.ค 2559 เป็นต้นไป     
    17/10/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559
     กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559 โดยการจัดกิจกรรมสัมนาวิขาการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน โดยมีหัวข้อการสัมมนาได้แก่ การสร้างบุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำผู้ตาม การจัดองค์ความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ,ไร่กาญจนา ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ วาสนาไร่หญ้า ไร่หญ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสินจำนวน 22 คน     
    28/09/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนพสิทธิ์ ธีรดนัยพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนนายอำเภอแม่เมาะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขันการอ่าน ฯลฯ และได้รับเกียรติจาก กฟผ.แม่เมาะร่วมจัดนิทรรศการชีววิถีและความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ภายในงานมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะและแม่เมาะวิทยาและวิทยาลัยการจัดการ กฟผ.แม่เมาะร่วมออกหน่วยบริการ Fixit Center     
    12/09/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอแม่เมาะร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
    นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผอ.กศน.อำเภอแม่เมาะ นำบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ จำนวน 95 คน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประจำปี 2559 ณ บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทรายด้านตะวันตกเฉียงใต้(South West Dump) กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จาก กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง     
    19/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
    กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3454/ลป.97 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีท่านรองทิพวรรณ เตียงธวัส รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นผู้อำนวยการฝึก และได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ อติวรรณาพัฒน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้     
    5/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสังกัด กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศ( BIG DAY) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
อ่านต่อ

    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสังกัด กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศ( BIG DAY) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

ก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้น ท่านผอ.ดร.ณราวัลย์ ได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดงานก่อนกำหนดเพื่อจัดเตรียมขบวนพร้อมกับคณะครู เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับประธานในพิธี คือ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9:00 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง ได้ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาก่อนการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ก่อนเชิญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขึ้นกล่าวถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติ พร้อมให้การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันออกมาใช้เสียงเพื่อแสดงพลังของประชาชน ก่อนตีฆ้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ

จากนั้น ขบวนต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยกันเดินทางออกจากข่วงนคร เดินไปตามถนนบุญวาทย์ ผ่านห้างเสรี และธนาคารออมสินสาขาลำปาง ก่อนสิ้นสุดการเดินรณรงค์บริเวณศาลากลางเก่า โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยดี และเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น.ในวันเดียวกัน  
  
    4/08/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง พร้อม ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง จัดงานโครงการส่งเสริมการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับมูลนิธิโยนก ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ    กศน.อ.เมืองลำปาง พร้อม ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง จัดงานโครงการส่งเสริมการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับมูลนิธิโยนก ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2559

โดยทางห้องสมุด อ.เมืองลำปาง ได้จัดมุมเฉลิมพระเกียรติ และได้จัดแผ่นผ้าถวายพระพร ไว้ให้คณะผู้เดินทางมาใช้บริการ และผู้ที่มีความประสงค์จะถวายพระพร ได้มีโอกาสเขียนคำถวายพระพรลงในแผ่นผ้าดังกล่าว และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ อาทิเช่น การพับผ้าเช็ดหน้าให้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น. ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิโยนก ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมในสถานที่จัดโครงการ และได้ลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง และได้ลงนามถวายพระพรในแผ่นผ้าถวายพระพร ก่อน นส.สุพรรณี วงค์แสน จะเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินการ และกล่าวคำถวายพระพรร่วมกันเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.

จากนั้น บรรณารักษ์ ห้องสมุด อ.เมืองลำปาง นส.อุตวดี ใจคำ ได้นำเสนอภาระกิจในการดำเนินการห้องสมุด พร้อมเชิญ ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิโยนก เข้าชมสถานที่ภายในห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อนำมาประสานงานและแลกเปลี่ยนนำเสนอกับคณะผู้บริหารต่อไป  
  
    14/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 กรกฏาคม 59 กศน.อำเภอแม่พริกจัดส่งเสริมการอ่านวันเข้าพรรษา ณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก และถวายเทียนจำนำพรรษา
    วันที่ 13 กรกฏาคม 59 กศน.อำเภอแม่พริกจัดส่งเสริมการอ่านวันเข้าพรรษา ณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแม่พริกลุ่มและสำนักสงฆ์บ้านท่าด่าน     
    14/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
สองรางวัล กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับภาคเหนือตอนบน ของนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระดับภาคเหนือตอนบน ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงงานพลังงานหมุ่นเวียนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อโครงงานเตาถ่านไอน้ำ SEAI ผาขวด ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง     
    7/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ค่ายอาสายุวกาชาด รุ่น 3371/ลป.91 ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2559
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดทำโครงการค่ายอาสายุวกาชาหลักสูตรพื้นฐานมุ่งสู่คุณธรรม 12 ประการ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยได้รับการสนับสนุนจากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รพ.สต.แจ้ซ้อน เจ้าคณะตำบลแจ้ซ้อน และโรงเรียนบ้านแม่เบินร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผอ.คะเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.ลำปาง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม     
    7/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน โดย กศน.ตำบลสันดอนแก้ว

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว โดยนายมานนท์ ใจมาเครือ ครู ศรช. ดำเนินการโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ดำเนินการ ณ บ้านแม่วะ หมู่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    5/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ โดย กศน.ตำบลแม่ทะ

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลแม่ทะ โดยนายสิทธิพรละออง ครู กศน.ตำบลแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้กับประชาชนกลุ่มสนใจพื้นที่ตำบลแม่ทะ ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้านน้ำโทกหัวดง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา
  
  
    5/07/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล โดย กศน.ตำบล ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วมอบรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดในรูปแบบกระบวนการ แก่เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) รวมทั้งเครือข่ายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    30/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การอบรมวิทยากรครู ข. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดลำปาง
     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวปิยพร โกหลั่น ครูอาสาสมัครฯ และนายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ให้เข้ารับการอบรมวิทยากรครู ข. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดลำปาง ณ ห้อง English Program (EP) สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครู กศน. ระดับอำเภอ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยสื่อดิจิทัลผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและ กศน.ตำบล และขยายผลไปยังระดับหมู่บ้าน


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    29/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/63 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th