ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริม และปลูกฝัง ให้นักศึกษาและประชาชนมีความตระหนักและซาบซึ้ง เกิดการรับรู้และ
เห็นความสําคัญในพระราชกรณียกิจในการเสด็จทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยควรยึดถือ
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ แหล่งเรียนประจำตำบล  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมใจลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
    คณะครูและนักศึกษากศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมใจลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลบ้านบอม
     วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวภิญญามาศ ใจตา ครู ศรช.ตำบลบ้านบอม และ นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไปและ ท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลวังเงิน
     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงค์ ครู กศน.ตำบลวังเงิน นายอำนาจ ศรีรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลวังเงิน และ นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไป และท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางบรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ   
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลแม่ทะ
     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายสิทธิพร ละออง ครู กศน.ตำบลแม่ทะ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลแม่ทะ และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไป และท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบลในอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยร่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ในวันที่ 14-17 มิ.ย. 2559 ณ ห้องนนทรี 1 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมี หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมดังนี้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง กศน.ตำบล พิชัย ทุ่งฝาย บ้านเป้า นิคมพัฒนา บ่อแฮ้ว บุญนาคพัฒนา และ ต้นธงชัย โดยท่าน ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์
อ่านต่อคลิกที่นี่
    กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนบุคลากรให้เป็นนักจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำมาหากินตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้ ในวันที่ 14-17 มิ.ย. 2559 ณ ห้องนนทรี 1 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมี หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมดังนี้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง กศน.ตำบล พิชัย ทุ่งฝาย บ้านเป้า นิคมพัฒนา บ่อแฮ้ว บุญนาคพัฒนา และ ต้นธงชัย โดยท่าน ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมสังเกตการณ์

การดำเนินการเริ่มขึ้นเมื่อ 8:30 น. ตัวแทนสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขึ้นกล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน เพื่อปรับความเข้าใจและแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ก่อนนำภาพรวมความรู้ประกอบการอบรมต่อไป

ภาพรวมในการอบรมเน้นการออกแบบให้เกิดอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนสามารถนำมาประกอบการได้จริง โดยผนวกกับการจัดการความรู้ที่ต้องมีกระบวนการ และเครื่องมือที่ดีในการจัดการปฏิบัติ

เป็นอีกหนึ่งโครงการร่วมมือของ กศน.อ.เมืองลำปาง ที่จะสามารถสร้างโอกาสและพัฒนาความรู้ให้กับท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับหลักปรัชญาของ กศน.อ.เมืองลำปางที่ว่า "สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ คุณภาพของปวงชน"  
  
    14/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง รับมอบหนังสือบริจาค จากองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 30 กล่องจากการบริจาคขององค์การค้าของ สกสค. ผ่าน กศน.จังหวัดลำปาง ซึ่ง สกสค. ได้บริจาคให้กับหน่วยงาน กศน.ทั่วประเทศ ตามโครงการ Book Voyage หรือโครงการบรรณสัญจร เพื่อเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อคลิกที่นี่
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง รับมอบหนังสือบริจาค จากองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 30 กล่องจากการบริจาคขององค์การค้าของ สกสค. ผ่าน กศน.จังหวัดลำปาง ซึ่ง สกสค. ได้บริจาคให้กับหน่วยงาน กศน.ทั่วประเทศ ตามโครงการ Book Voyage หรือโครงการบรรณสัญจร เพื่อเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการดำเนินการครั้งนี้ กศน.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการร้องขอ และได้รับความอนุเคราะห์จิตอาสาจากทหาร ร.17พัน2 และ มทบ.32 เพื่อช่วยขนหนังสือที่ได้รับบริจาคทั้งหมด มาทำการตรวจรับและจัดเก็บไว้ ณ ที่ทำการ กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับแจกจ่ายไปยัง อำเภออื่น ๆ และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยจำนวนหนังสือที่ได้รับ ทั้งหมด 1,230 กล่อง(ทั้งหมด) แบ่งเป็นของจังหวัดลำปาง 420 กล่องโดยแยกย่อยออกเป็น 13 อำเภอ อำเภอละ 30 กล่อง

การดำเนินการขณะนี้ กศน.อำเภอต่าง ๆ ได้ทยอยมารับหนังสือจาก กศน.จังหวัดลำปางเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตามโครงการต่อไป  
  
    14/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
    ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภองาว เป็นผู้กล่าวรายงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดกิจกรรมสาธิต ได้แก่ การทำน้ำหมักชีวภาพและมอบน้ำหมักชีวภาพแก่ผู้ร่วมงาน การสาธิตปลูกผักบุ้งในตะกร้า การสาธิตการเพาะถั่วงอกคอนโด การมอบพันธุ์ไม้พื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นเมือง 100 ต้น (หว้า มะขามป้อม มะไฟ นางพญาเสือโคร่ง) การแสดงผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (กลุ่มผู้สูงอายุ) การเพาะเห็ดนางรม (กลุ่มอาชีพ) กลุ่มสนใจการฝึกและการสาธิตการทำบายศรี ทั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน     
    14/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครุ บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
    คณะครุ บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ ณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559     
    9/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : วางพวงหรีดเคารพศพและแสดงความอาลัยแด่นักศึกษาผู้ล่วงลับ

    วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 นางกรชนก มังคะวงค์ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว นายสุรพงษ์ ชมพูงาม ครูผู้สอนคนพิการรับผิดชอบพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ได้รับมอบหมายจาก นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ เป็นผู้แทนในการวางพวงหรีดเคารพศพและแสดงความอาลัยแด่ นางปินคำ วงศ์ชื่น นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ห้องเรียนกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว (กิ่ว) ซึ่งรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัครฯ (เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่ทาง ครูกมลนันท์ ผู้สอนนักศึกษาโดยตรงไม่สามารถมาร่วมในงานพิธีได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพักรักษาสุขภาพตามคำสั่งของแพทย์)
กุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณแม่ปินคำ วงศ์ชื่น ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรดมาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณแม่ปินคำ วงศ์ชื่น ไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ ด้วยความอาลัยยิ่ง จาก ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    7/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ทีมหมอครอบครัว เยี่ยมบ้านคนพิการ กศน.ตำบลแม่ทะ
    วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ รับผิดชอบพื้นที่ กศน.ตำบลแม่ทะ ร่วมทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโทก ตำบลแม่ทะ ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลแม่ทะ โดยมีนางอุษณีย์ ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ+เวชปฏิบัติฯ รพ.สต.บ้านน้ำโทก นางบัวตรอง คงชม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านน้ำโทก / นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.ตำบลวังเงิน และนางสาวชลัยภรณ์ ปัดใจ เลขาประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ทะ (เขต2) ร่วมดำเนินการดังกล่าว
ในการออกเยี่ยมบ้านฯ ครั้งนี้ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รูปแบบและ แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.อำเภอแม่ทะ (ผู้สูงอายุ)
อนึ่ง ได้มีการสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของคนพิการ เพื่อรวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    7/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : พิธียกช่อฟ้าประดิษฐานบนยอดอุโบสถ วัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
    วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.49 น. นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าประดิษฐานบนยอดอุโบสถ วัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นำโดยท่านนายอำเภอแม่ทะ นายธนิต สุภาแสน พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    7/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลดอนไฟ
    วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไป และท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    7/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลป่าตัน
    วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางธิติยา แก้วเมืองมา ครู กศน.ตำบลป่าตัน และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไป และท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านปง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    7/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/61 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th