ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Book Start
เปิดโลกการอ่านสำหรับเด็ก

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Book Start
เปิดโลกการอ่านสำหรับเด็ก โดยมีครูจิราภรณ์ เทวะนา บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางให้ความรู้ ในวันที่ 23 มิ.ย.58 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม  
  
    23/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทยและกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องมารยาทไทยและกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558     
    23/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านแม่จอก สร้างฝายชะลอน้ำ

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ศศช.ห้วยวาด ร่วมกับชุมชน เรียนรู้การอนุรัก์ธรรมชาติโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันที่ 21 มิ.ย.58      
    23/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ศศช.ห้วยวาด สร้างฝายชะลอน้ำ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ และสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ศศช.ห้วยวาด ร่วมกับชุมชน เรียนรู้การอนุรัก์ธรรมชาติโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีทหารร่วมด้วยช่วยกัน ในวันที่ 20 มิ.ย.58      
    23/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลวอแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วันทุ่งตุ่นแม่ติว ตำบลวอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
    กศน.ตำบลวอแก้ว เข้าร่วมจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วันทุ่งตุ่นแม่ติว ตำบลวอแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนำกิจกรรมฝึกอาชีพการทำไอติมหลอด,การทำแซนวิส และการทำมะกรูดใบเตย ให้ประชาชนที่สนใจได้ลองชิมและทำ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้     
    22/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซึ่งช่วงเช้า มีการบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ครองใจคน" วิทยากร โดยนายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง (ลุงแดง หัวใจผู้ไม่แพ้) และช่วงบ่าย มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 250 คน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  
  
    19/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลแจ้ห่ม

    วันที่ 11 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ณ กศน.ตำบลแจ้ห่ม  
  
    12/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนางานวิจัยของบุคลากรกศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    28 พฤษภาคม 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง จัดโครงการสัมมนางานวิจัยของบุคลากรกศน. สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดย รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 62 คน     
    5/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้ขึ้นไปนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศศช.บ้านปางม่วง
    วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผอ.วิภาวนี ไชยวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน และคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ไปนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ ศศช.บ้านปางม่วง และได้ทดสอบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในการส่งเสริมการรู้หนังสือ     
    3/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด "โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้เข้าใจกฏระเบียบวินัยจารจรและการสังเกตจดจำการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ"
    วันที่ 2 มิถุนายน 2558 กศน.อำเภอเมืองปานได้จัด "โครงการขับขี่ปลอดภัยรู้เข้าใจกฏระเบียบวินัยจารจรและการสังเกตจดจำการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเจ้าพนักงานของรัฐ" ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมี นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธารในครั้งนี้ และขอขอบคุณ พ.ต.ท.บันดล สุยะเพี้ยง ได้มาเป็นวิทยากร และ ทีมวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ในครั้งนี้     
    3/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)
    กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองพร้อมคณะวิทยากรลูกเสือ จัดโครงการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ได้รับเกียรติจากดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการกศน. เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 71 คน      
    2/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 พระครูโฆสิต จันทสุนทร เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน พระบุญเกิด ปภาโส วัดโป่งน้ำร้อน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พระอธิการวรรณ สิกขาสโภ เจ้าอาวาสวัดลำปางกลางฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สื่อหนังสือ ณ กศน.อำเภองาว ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านห้วยน้ำตื้น โดยมีนายรักษก อภิวงค์คำ นายประจวบ จำปาวัน และผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำตื้น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
    กลุ่มจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ     
    2/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิทเศนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 และ ตรวจสุขภาพนักศึกษากศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องสมุดประชุมอำเภอเมืองปาน โดยมีนายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดในครั้งนี้     
    29/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการปฐมนิเทศพร้อมรับประกาศนียบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
    ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา1/58 พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา2/57 โดยได้รับเกียรตินายคเชนทร์ มะโนใจ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตร ได้รับเกียรตินายชานนท์ สิทธิไพศาลประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, นางชนัญชิดา จี้เพชร ปลัดอำเภอห้างฉัตร ว่าที่ร.ต.สนั่น ปัญญา ปลัดเทศบาลตำบลห้างฉัตร ,นายเพียร ทาสุตา คณะกรรมการสถานศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติในการการปฐมนิเทศนักศึกษา1/58 พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษา2/57 และพิธีไหว้ครู มีการแสงดของนักศึกษาแต่ละตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร     
    25/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม มาตรา 40"
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ มอบหมายให้ นางศรีมาย แก้วประเทศ นายนพรัตน์ วังมูล และ นางสาวชนัฏดา แนตรประสิทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม มาตรา 40" ณ โรงแรมรีเจนท์ลอร์ด ห้องวังธาร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
    21/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/43 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th