ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ อบรมกระบวนการผลิตคลิปสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช เกิดในวงค์ ครู กศน.ตำบลวังเงิน และนายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตคลิปสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. และสถาบันรามจิตติ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู กศน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันกับยุคสมัยนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของตนเอง ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการเร่งพัฒนาครู กศน. ทุกประเภท เพื่อให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบการเรียนรู้รายบุคคลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย กิจกรรมคลิปวิดีโอกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน, กิจกรรมการตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้สู่การวางแผนผลิตคลิปวิดีโอ, กิจกรรม workshop การวางโครงเรื่องและการเขียนสคริปท์, กิจกรรม workshop กระบวนการและเทคนิคการถ่ายทำ/ผลิตคลิปให้โดนใจ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายทำคลิปสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการตัดต่อเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ สถาบันรามจิตติ
โดยการอบรมดังกล่าวมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง) เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งมีบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมรวม 65 คน

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ประชุมอาสามัครบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ และคณะครูกศน.ตำบลครูศรช.ของกศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดประชุมอาสาสมัครบ้านหนังสือชุม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรม กศน.เคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว โดย นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่กับอำเภอแม่ทะ ณ วัดป่าเพิ่มพูน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ ภายใต้โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ การทำไข่ครกทรงเครื่อง และบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าอบรม DMIS 60 รุ่นที่ 4 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวิภาวนี ไชวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน นายสอาด สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน และวังเหนือ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) รุ่นที่ 4 ณ กศน.อำเภอวังเหนือ     
    14/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลแม่ทะ จัดกิจกรรม งาน 51 ปี เปิดบ้านวิชาการ แม่ทะวิทยา
    เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลแม่ทะ โดยนายสิทธิพร ละออง ครู กศน.ตำบลแม่ทะ พร้อมด้วยนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาฯ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลแม่ทะ และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน 51 ปี เปิดบ้านวิชาการ แม่ทะวิทยา ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งทาง กศน.ตำบลแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (การทำขนมถั่วแปบ, การทำวุ้นเย็น) ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งกิจกรรมสนุกอ่านสนุกทำ นำไปใช้ (การทำกล่องเก็บของ) และบริการส่งเสริมการอ่าน โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ได้นำรถโมบายส่งเสริมการอ่าน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มาให้บริการด้วยเช่นกัน

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
    กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมน้อมนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและชีวิตประจำวัน ณ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 26 มกราคม 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์
    งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลของ กศน.อำเภอแม่ทะ


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ   
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมคณะกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต)
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ รวม 10 คน ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประชุมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต) ของ กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2560
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมรอบรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสุชานันทน์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดถ้าพระสะบาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศนงอำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : วันครู ครั้งที่ 61
    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน " โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 500 คน เข้าร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 62 รูป พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีลงนามแสดงความอาลัยและยืนแสดงความไว้อาลัย 89 วินาที ตลอดจน พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2559

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

    กศน.ตำบลน้ำโจ้ โดยนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาสมัครฯ นางไพรินทร์ วงศ์บุญมา ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ และนายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ รับมอบหมายจากนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำโจ้ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสนใจ การทำพวงกุญแจลูกปัด ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    4/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลนาครัว ประจำปี 2560
    นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครู กศน.ตำบลนาครัว นายอำนาจ ศรีรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลนาครัว รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลนาครัว โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจการทำวุ้นเย็น ณ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเ มื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลหัวเสือผสานพลังใจป้องกันภัยในฤดูหนาว
    วันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลหัวเสือ โดยนางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ นางสาวปิยพร โกหลั่น ครูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการผสานพลังใจป้องกันภัยในฤดูหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ในการให้ความรู้ป้องกันตนเองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการ ณ กศน.ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา
  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/65 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th