ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559
    วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมด้วยนางสาวทิพเนตร์ สิงห์เห ครู ค.ศ.1, ครูอาสาสมัครฯ, ครู กศน.ตำบล, ครู ศรช., ครูผู้สอนคนพิการ, บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ


บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : 14 มีนาคม 2559 ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และคณะกรรมการสถานศึกษา นิเทศการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำบายศรี กศน.ตำบลป่าตัน
     วันที่ 14 มีนาคม 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายประยุทธ์ หลักธรรม คณะกรรมการสถานศึกษา นางธิติยา เมืองมา ครู กศน.ตำบลป่าตัน นายสุรพงษ์ ชมพูงาม ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมนิเทศและปิดโครงการศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง หลักสูตรพัฒนาอาชีพ วิชาการทำบายศรี ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ตำบลป่าตัน ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ป้อมปราบยาเสพติด บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลศิริราช และบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด จัดกิจกรรมภายใต้โครงการวันสตรีตำบลสันดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559
     วันที่ 14 มีนาคม 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายมานนท์ ใจมาเครือ ครู กศน.ตำบลสันดอนแก้ว และนางสาวกุสุมา ดวงงา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการวันสตรีตำบลสันดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับเทศบาลตำบลศิริราชและบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ภายในงานมีการประกวดขบวนสตรี ประกวดการทำน้ำพริกเพื่อสุขภาพ ประกวดสตรีศรีสันดอนแก้ว และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี และการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสตรี โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศบาลตำบลศิริราช เป็นประธาน ดำเนินการ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศิริราช หมู่ที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาบังคับ วันที่ 12-13 มีนาคม 2559
    วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รายวิชาบังคับ โดยมีนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ นิเทศการสอบของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับ 4 สนามสอบ คือ สนามสอบโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สนามสอบโรงเรียนแม่ทะวิทยา สนามสอบโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และสนามสอบนักศึกษาคนพิการและผู้สูงอายุ สนามสอบโรงเรียนบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : วันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ ประจำปี 2559
    วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยบุคลากร นางดำดวน วงศ์สาย ครูอาสาสมัคร นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครู กศน.ตำบลนาครัว นายอำนาจ ศรีรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลนาครัว นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านสร้างอาชีพ การทำเหรียญโปรยทาน และกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทำยำมะม่วงปลากรอบ ภายในงานวันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ ประจำปี 2559 โดยมีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลหัวเสือ
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในการจัดกิจกรรมมีนางอำไร ภักดิ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ และนางเพชรอรุณ วงศ์มี งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

บรรณาธิการ กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอแม่เมาะ จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดย นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ โดยมีการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการสัมมนาวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ วาสนาไร่หญ้ารีสอร์ท      
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 กิจกรรมวันที่ 2 ของการสัมมนาวิชาการ มีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงคุณเอกภพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาวัฒนธรรม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ ณ วาสนาไร่หญ้ารีสอร์ท      
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร การทำอิฐบล็อกประสาน
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร การทำอิฐบล็อกประสาน (50 ชม.) ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง     
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ [ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน] หลักสูตร การนวดฝ่าเท้า
    กศน.ตำบลเสริมขวา จัดโครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ [ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน] หลักสูตร การนวดฝ่าเท้า ตั้งแต่วันที่16 - 25 มีนาคม 2559 ณ บ้านปงแพ่ง ม. 2 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เคลื่อนที่ ตำบลเสริมกลาง
    กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ *กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน *อ่านได้ ทำได้ การทำสับปะรดชีส วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ กศน.พอเพียง เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการ กศน.พอเพียง เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 120 คน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พิธีเปิดการสัมมนาโดย นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 15 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2558 การสัมมนาวิชาการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้     
    14/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการคืนป่า สร้างคุณค่าให้ขุนเขา (ศศช.ห้วยวาด) วันที่ 8-10 มีนาคม 2559 กระบวนการเรียนรู้การทำแนวกันไฟ การทำฝายชะลอน้ำ และการกำจัดขยะ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ศศช.ห้วยวาด จัดทำโครงการคืนป่า สร้างคุณค่าให้ขุนเขา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในการทำแนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอน้ำ และการกำจัดขยะ แยกขยะในชุมชน โดยมีผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียนคณะครู กศน. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ทหารและชุมชน ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2559 ณ บ้านห้วยวาด (เผ่ามูเซอ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปี 2557 ซึ่ง กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล คือประเภทบุคคล นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ. กศน.อำเภอแจ้ห่ม และสถานศึกษาศึกษา ระดับดีเด่น สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม      
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/57 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th