ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปานได้ร่วมงานวันสตรีสากล ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
    วันที่ 14 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปานได้ร่วมงานวันสตรีสากล ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา      
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัด กีฬา กศน.สัมพันธ์ อำเภอเมืองปาน
    วันที่ 12 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัด กีฬา กศน.สัมพันธ์ อำเภอเมืองปาน ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองปานได้เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬา ในครั้งนี้     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าโพธิญาณ
    วันที่ 5 มีนาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าโพธิญาณ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา     
    17/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557 โดยมีนายสวาท เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา เป็นประธานกรรมการ และนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นรองประธานกรรมการ ในการสอบดังกล่าว มีนักศึกษาจาก กศน.ตำบล จำนวน 9 ตำบล เข้าสอบวัดผลปลายภาคเรียนฯ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    10/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม 7 มีนาคม 2557
    เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ได้ตรวจติดตามเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงาน ณ กศน.อำเภอเกาะคา เพื่อรายงานผลการประเมินด้วยวาจา โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา กรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินด้วยวาจา จากคณะผู้ประเมินภายนอก จาก สมศ. โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำต่างๆ ในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา กับบุคลากร กศน. และผู้ที่ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป บรรยากาศในการประเมินเป็นไปด้วยกัลยาณมิตร และการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    8/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม 6 มีนาคม 2557
    เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ได้ออกภาคสนาม ลงพื้นที่ในการประเมินเชิงประจักษ์ โดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้นำคณะกรรมการเข้ากราบนมัสการ หลวงปู่สะอาด กุสลจิตโต ณ วัดสันตินิคม บ้านสันป่าสัก ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ด้าน ไอซีที จากนั้นได้นำคณะกรรมการเดินทางไปยัง กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ ด้านคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครู โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้สัมภาษณ์ สอบถามครู และผู้เรียน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ กศน. ในหมู่บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา พบปะภาคีเครือข่ายฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ ที่ กศน.ได้จัดและส่งเสริม กิจกรรมในชุมชน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม การสาธิตการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาเวียง ตำบลท่าผา และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลศาลา การเลี้ยงใส้เดือน และบ้านหนังสืออัจฉริยะ

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    8/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม 5 มีนาคม 2557
    นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายฯ แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก จาก สมศ. ประกอบด้วย นายฉลอง พูลพุฒ ประธาน นางสาวนิชชา ค่ายอาจ กรรมการ และ ดร.ระวุฒิ แก้วตระกูล เลขานุการ ซึ่งเข้ามาดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ของ กศน.อำเภอเกาะคา ในระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โดยในวันที่ 5 มีนาคม 2557 กศน. อำเภอเกาะคา ได้จัดกิจกรรม ในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ขบวนกลองยาว การตีกลองปูจา การแสดง ร่ำเปิงลำปาง การเต้นประกอบเพลง กิจกรรม To Be Nomber One และ การแสดง คาบาเร่ "สุดยอด กศน.อำเภอเกาะคา" โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา ได้กล่าวต้อนรับ ก่อนที่จะนำคณะกรรมการประเมินฯ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประเมิน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา ในการประเมินดังกล่าว นายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และตัวแทนนักศึกษา ที่ได้มาร่วมรับการประเมินฯ จากนั้นได้นำคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมเยี่ยมชม กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ สินค้า OTOP กิจกรรมโครงงานนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ของ กศน.ทั้ง 9 ตำบลที่ได้นำมาจัดแสดง เสร็จแล้วคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดได้ตรวจสอบหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    8/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายคุณธรรม นำชีวี มีสุข"

    โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
"ค่ายคุณธรรม นำชีวี มีสุข"


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2557


โดย กศน.อำเภอเสริมงาม


ณ วัดทุ่งไผ่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  
  
    7/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้รับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้รับการประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล 2.นายรักษาพร ตัณฑสุวรรณ 3.นางทัศนีย์ แดงโน โดยนายสุวิทย์ เล็กกำแหง เป็นประธานในพิธี     
    4/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ
    วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2557 ณ.ลานอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ โดยนำเสนอกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่มเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    28/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ต้อนรับรองเลขาฯกศน.และคณะ
    วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ให้การต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งไ้ด้ประชุมชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    28/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และบุคลากร ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557     
    28/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ได้มาตรวจราชการ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมการนิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
    วันที่ 27 ก.พ.2557 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ผู้นิเทศพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมกับ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้มาตรวจราชการ เกี่ยวกับเรื่อง การเตรียมความพร้อมการนิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาดูการจัดการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบล บ้านขอ พร้อมมาตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปานและได้ประชุมชี้แนะให้ ผอ.กศน.อำเภอเมืองปาน กับ คณะบุคคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    28/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
นิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
    บุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. และรับการนิเทศการปฏิรูปการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557     
    26/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/29 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th