ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดย นางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และคณะครู ได้เข้าร่วมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" ประจำปี 2557 โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองลำปาง ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    1/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 วิทยากรบรรยายและให้ผู้เข้าอบรมนำเสนองาน ในหัวข้อเรื่องค่านิยมชุด อยู่อย่างพอเพียง และวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมที่ 6 ประชาธิปไตย กิจกรรมสะท้อนควาามรู้สึกโดยให้ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อต่างๆ การมอบหมายภารกิจ การสวดมนต์ไหว้พระ การออกกำลังกาย การเดินรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมที่ 7 พอเพียงและเพียงพอ กิจกรรมสืบสานค่านิยม (สร้างกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าค่ายนำค่านิยมไปปฏิบัติต่อเนื่อง)และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 101 คน ณ หอประชุมร่มไทร โดย นางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557  
  
    26/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    เมื่อวันอังคารที่ 25 พ.ย.2557 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา กศน.อ.แจ้ห่มร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ จัดงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่านที่เทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนั้นยังมีนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม , นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จ.ลำปาง และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายที่ได้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
งานรักการอ่านในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ภายในงานจะมีซุ้มนิทรรศการทั้งหมด 24 ฐาน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอแจ้ห่มได้มาร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านขึ้น นอกจากนั้นยังมีรถโมบายซึ่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่จาก กศน.จ.ลำปาง และรถโมบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมาร่วมด้วย
การอ่านนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากมาย ดังนี้
๑) การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จำเป็นต้องอ่านหนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านต่าง ๆ
๒) การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนางานของตนได้
๓) การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อ ๆ ไป
๔) การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้า ก็จะทำให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้
๕) การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาความสุขให้กับตนเองที่ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด
๖) การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้มาก สามารถนำความรู้ไปใช่ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
๗) การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์ และสังคม
๘) การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนรักการอ่านให้มากขึ้นเพื่อนำความรูที่ได้ไปใช้พัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบต่อไป
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน
นายวีระพงษ์ สมร่าง ถ่ายภาพ
นายจีราวุฒิ ศรชัยยืน ถ่ายภาพ
นายภัทรพล ไปเร็ว ถ่ายภาพ
นายฉัตรชัยกษดินทร ฉัตรสุมาลายา ถ่ายภาพ
  
  
    26/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 -14.30น. กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลกรเข้าร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน" ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
    ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 -14.30น. กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลกรเข้าร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน" ได้รับเกียรตินายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัลบ้านหนังสืออัจฉริยะระดับอำเภอ ,ได้รับเกียรตินายนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม มอบรางวัลเยาวชนส่งเสริมการอ่านในชุมชนและได้รับเกียรติจากนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปางมอบของที่ระลึกให้กับภาคีเครือข่าย ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง     
    26/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรมร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อพญาคำลือ การจุดเทียนปัญญาบารมี การรับขวัญชาวค่าย การออกกำลังกาย และวิทยากรบรรยายและให้ผู้เข้าอบรมนำเสนองาน ในหัวข้อเรื่องค่านิยมชุด คนดีมีคุณธรรม กิจกรรมที่ 4 Money is your but the resources belong to the society กิจกรรมที่ 5 ทำความดีไม่ต้องอาย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557     
    25/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่องค่านิยมชุดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 1 รูปที่มีทุกบ้าน กิจกรรมที่ 2 เกียรติยศของชาติ กิจกรรมที่ 3 ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันคิดกติกาชาวค่าย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยคณะกรรมการโครงอ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกันศูนย์เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอแจ้ห่มเป็นนครแห่งการอ่าน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น.จะมีการจัดกิจกรรม “มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน” ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่มได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายเพื่อการยกระดับการทำงานส่งเสริมการอ่านในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการอ่านของสังคมในอนาคต ทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติอีกด้วย
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ในวันที่อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน.
นางสาวสร้อยมาลา ไชยาโส รูปภาพ
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน  
  
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1 โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ในหัวข้อเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ในหัวข้อเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยนางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    13/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ไดัมีการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยนางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษรักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสุพรรณี วงค์แสน ครู และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ไดัมีการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557     
    12/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง Big Cleaning Day
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยการนำของ นางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง     
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสวนดอก
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสวนดอก ซึ่งตั้งอยู่ในวัดศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง     
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลในจังหวัดลำปาง
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลต้นธงชัย ซึ่งตั้งอยู่ในวัดเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง และ กราบนมัสการ พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง      
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 พ.ย.2557 กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ซึ่งนางวิจิตร ต้อนรับ นศ.ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกระทงใบตอง และนส.ภัสสร ผิวเหลือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดธิดาช้าง
วันที่ 4 พ.ย.57 ณ อบต.ตำบลแม่สุก  
  
    5/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/37 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th