ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดย กศน.ตำบลบ้านบอม

     วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวภิญญามาศ ใจตา ครู ศรช.ตำบลบ้านบอม ร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    29/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ

     วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ ให้เข้าร่วมอบรมวิทยากรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ กิจกรรมอบรมวิทยากรและเครือข่าย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    29/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กีฬา กศน.เกมส์ แม่ทะ – เกาะคา - ห้างฉัตร ครั้งที่ 2
     วันที่ 19 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวทิพเนตร์ สิงห์เห นำคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ แม่ทะ-เกาะคา-ห้างฉัตร ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง การแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันกีฑา, วอลเล่ย์บอลหญิง, ฟุตบอลชาย และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก
สำหรับกีฬา กศน.เกมส์ แม่ทะ-เกาะคา-ห้างฉัตร ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2560 นั้น กศน.อำเภอเกาะคา จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    29/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านฮ่องลี่ ต.แจ้ห่ม
    คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนบ้านฮ่องลี่ ต.แจ้ห่ม ร่วมกับทหาร ชุมชนและกลุ่มเยาวชน ร่วมใจปลุกป่าเพื่อเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559     
    28/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24 มิ.ย.2559
    วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี นักศึกษา ก.ศ.น.อ.เมืองปาน อสม. และนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะ รวม 100 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ กศน.ต.เมืองปาน     
    27/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559     
    27/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดยาเสพติด พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางไพรินทร์ วงศ์บุญมา ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    20/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมคัดเลือกคนพิการเข้ารับการจ้างงาน
     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางกรชนก มังคะวงค์ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว และนายสุรพงษ์ ชมภูงาม ครูผู้สอนคนพิการ รับผิดชอบพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว และ กศน.ตำบลป่าตัน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคนพิการเข้ารับการจ้างงาน โครงการประกอบอาชีพตำบลบ้านกิ่ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    20/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ทีมหมอครอบครัว กศน.ตำบลน้ำโจ้
      วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ รับผิดชอบพื้นที่ กศน.ตำบลน้ำโจ้ ร่วมทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ทะ ผู้แทนจากเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าจ้ำ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าจ้ำ ร่วมดำเนินการดังกล่าว
ในการออกเยี่ยมบ้านฯ ครั้งนี้ นายธนันท์รัฐ สายสุภา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ให้กับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.อำเภอแม่ทะ (ผู้สูงอายุ)
อนึ่ง ได้มีการสำรวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของคนพิการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    20/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการประชุมครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วาระในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ข้อราชการ เรื่องแจ้งจากการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง, เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่ทะ, การติดตามผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบล
ในการนี้ นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอแม่ทะ ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2559 จากภาควิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร กรุงเทพฯ


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    20/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล
    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ภาคีเครือข่ายและประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมดำเนินการในพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลนาครัว โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การอบรมบัญชีครัวเรือน, การเลี้ยงไส้เดือนดิน, การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, การเลี้ยงปลา, การปลูกผักปลอดสารพิษ, การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และฐานการเรียนรู้ การอ่านสร้างอาชีพ เป็นต้น

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    20/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริม และปลูกฝัง ให้นักศึกษาและประชาชนมีความตระหนักและซาบซึ้ง เกิดการรับรู้และ
เห็นความสําคัญในพระราชกรณียกิจในการเสด็จทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยควรยึดถือ
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ แหล่งเรียนประจำตำบล  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมใจลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
    คณะครูและนักศึกษากศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมใจลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลบ้านบอม
     วันที่ 10 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวภิญญามาศ ใจตา ครู ศรช.ตำบลบ้านบอม และ นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไปและ ท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.ตำบลวังเงิน
     วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงค์ ครู กศน.ตำบลวังเงิน นายอำนาจ ศรีรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลวังเงิน และ นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจรรมเล่าไปพับไป และท่องโลกอาเซียน ภายใต้โครงการท่องโลกนิทานอาเซียน ปี 2 กศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย และให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางบรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ   
  
    15/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/62 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th