ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแจ้ห่มลงนามสัญญาโครงการวิจัยร่วมกับ สกว.
    วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00 น. บุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะวิจัยได้แก่ รพ.สต.ปงดอน อบต.ปงดอน แกนนำคนพิการและคนพิการตำบลปงดอน คณะที่ปรึกษาได้แก่ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง กำนันตำบลปงดอน ปลัดอาวุโสอำเภอแจ้ห่ม และสาธารณสุขอำเภอแจ้่หม ได้ร่วมลงนามสัญญา โครงการวิจัย "แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มคนพิการ โดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวงและบ้านแม่ตาใน ่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง" กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    18/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการ อ่าน-ปั่น-ถีบ ความรู้ไม่สิ้นสุด
    วันที่ 7 มิ.ย. 2557 บุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้จัดโครงการ "อ่าน-ปั่น-ถีบ ความรู้ไม่สิ้นสุด Reading Non Stop" เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือแก่ประชาชนอำเภอแจ้ห่ม โดยการปั่นจักรยานเรียนรู้ตามฐานต่างๆ 4 ฐานได้แก่
1. ฐานเรียนรู้วัดผาแดงหลวง เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ศิลปะของถาวรวัตถุและขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ฐานเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านคุณพรทิพย์ มีมานะ ที่ได้จัดมุมบ้านเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือแก่ประชาชนทั่วไป
3. ฐานเรียนรู้ไร่เจมส์การ์เดน เรียนรู้หลักเกษตรธรรมชาติและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4. ฐานเรียนรู้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรียนรู้การแกะสลักลวดลายไม้ต่างๆ ของศูนย์เสน่ห์ไม้แจ้ห่มวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม
มีนางประภาศรี พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแจ้ห่มให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางให้เกียรติเยี่ยมชมในโครงการดังกล่าว

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    18/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา "สัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เกมส์ ครั้งที่ 3"
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรม กีฬา "สัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เกมส์ ครั้งที่ 3" โดยนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เป็นประธานในพิธี ในอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    16/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปางได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด DANCER TOBE NUMBER ONE
    กศน.อำเภอเมืองลำปางได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด DANCER TOBE NUMBER ONE โดยท่านผอ.จรรยา จิรชีวะ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมร่มไทร สถานบันกศน.ภาคเหนือ      
    16/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lampang Happiness Showcase
ขึ้นข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2557

    จังหวัดลำปาง จัดงาน Lampang Happiness Showcase ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน/นวัตกรรมในห้วงเดือนตุลาคม 2556 – 2557 และทราบถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/แนวคิด “ลำปางนครแห่งความสุข” รวมถึงรับฟังความคิดเห็นแนวคิด “ลำปางนครแห่งความสุข” รูปแบบงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ/การสาธิต การเสวนา และการเผยแพร่เอกสารผลงาน และได้เชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมที่โดดเด่น หรือที่ได้รับรางวัล และสอดคล้องกับแนวคิด “ลำปาง นครแห่งความสุข” ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ หรือการสาธิต สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จึงได้มอบให้ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นตัวแทนนำผลงานการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข ตัวอย่างบ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับแนวคิด “ลำปาง นครแห่งความสุข” ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของจังหวัดลำปาง เช่น การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข และฑูตส่งเสริมการอ่าน การนำเสนอวิดิทัศน์ แจกแผ่นพับ ผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข กศน.ตำบลห้างฉัตร และการจัดกิจกรรมต้นไม้เล่าเรื่อง การที่คั่นหนังสือ การทำป็อปอัพแสนสนุก รวมถึงรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ และให้ข้อคิดการดำเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง      
    12/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแมเ่มาะ จัดกิจกรรมโครงการนำบทเรียนไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การสร้างคุณค่า (การใช้ประโยชน์) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 2557 กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการนำบทเรียนไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การสร้างคุณค่า (การใช้ประโยชน์) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ให้แก่ประชาชนชุมชนบ้านปางป๋วย ตำบลนาสัก และชุมชนบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ จำนวน 80 คน โดยมีผู้ใหญ่บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนด้วย นำโดย พันเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะ     
    11/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ทั้ง4ตำบล คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการตรวจสุขภาพ นักศึกษา นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557     
    9/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของนักศึกษากศน.ประจำปี 2557
    วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา กศน. ประจำปี 2557 เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามและแสดงความกตัญญูกตเวทีและระลึกบุญคุณบูรพาจารย์ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม     
    5/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด 2557
    วันที่ 28-30 พ.ค. 2557 บุคลากรของกศน.อำเภอแจ้ห่มโดยการนำของ น.ส.อำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2495/ลป.74 ณ วัดม่อนเจริญธรรม ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม โดยมีนายณรงค์ ไปเร็ว นายกอบต.ปงดอนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สนง.กศนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจรรยา จิรชีวะ ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปางและทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 51 คน
จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    4/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 3 มิ.ย.57 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่าย DSI ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชน
    วันที่ 3 มิ.ย.57 กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกับเครือข่าย DSI ในการเฝ้าระวังอาชญากรรมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชน ณ บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    3/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ ศว.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน
    วันที่ 2 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ ศว.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน เพื่อให้ชุมชนชาวไทยภูเขาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศศช.บ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง     
    3/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ในวันที่ 29/05/2557
    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการอบรม ภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร เปิดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จำนวน ๔๐ ชม. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 17.00 น. ตั่งแต่ 29 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากร คือ MR. MA JUNLONG จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ วิมุกตานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด จากที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ อำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีภารกิจหลักร่วมกัน คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ยกระดับความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรของรัฐ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้ทักษะด้านภาษา และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ และชุมชนให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ได้ประสานขอความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ในการยกระดับความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารให้ความช่วยเหลือและบริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้ร่วมกันฝึกอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สังกัดสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ขึ้น     
    2/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน     
    30/05/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดฯ
    นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.เมืองสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    30/05/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษาฯ
    นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอกระบบและการศึกษาคามอัธยาศัย)ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ สำนักงาน กศน.

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    30/05/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/33 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th