ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.แจ้ห่ม รับการตรวจเยี่ยม จากท่านวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม และ กศน.อำเภอเมืองปาน ได้รับการตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์ต้านภันหนาว จากท่านวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ท่านได้เข้าเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม โดยมีผอ.คะเชนท์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ     
    5/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหว้ดลำปาง
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหว้ดลำปาง ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ให้ก้บกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. อำเภอแม่เมาะ และ กศน.อำเภอเสริมงาม จำนวน 140 คน เพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติสร้างสังคมให้มีความสุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสำนึกในการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับเกียรติจาก พันเอกกฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับกองร้อยฝึกการรบพิเศษที่ 3 (ประตูผา) มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานในพิธีปิด     
    5/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ในวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ในวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ในการจัดโครงการในครั้งเพื่อทำตามนโยบายในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับประชาชนคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ซึ่งในการจัดโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปานมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิเช่น ตำรวจ ทหาร พัฒนาชุมชน และวัฒนธรรมอำเภอเมืองปาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน     
    30/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    ตัวแทนครูที่ปรึกษาและอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 โดยมีอาสายุวกาชาดที่ร่วมกิจกรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 600 คน มีการแบ่งสายออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 สาย ได้แก่ สายที่ 1 สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี สายที่ 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี สายที่ 3 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมานี โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นที่ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ผู้อำนวยสำนักงานยุวกาชาด นางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ปล่อยขบวนรถเหล่าอาสายุวกาชาดทั้งหมดออกทำกิจกรรมตามสายที่แบ่งไว้ อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมขบวนสายที่ 3 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบของขวัญให้กับน้อง ช่วยน้องทาสีสนามกีฬา ทำแปลงสวนครัวและสวนสมุนไพรให้น้อง แข่งขันเปตอง ช่วยกันทำขนมวัฟเฟิ้ล และน้องสอนพี่ทำสร้อยคอลูกปัด
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน
  
  
    28/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำภอเมืองลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
    กศน.อำภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย โดยมีนายไมตรี ปาณะดิษ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีครูและนักศึกษา กศน.อำภอเมืองลำปาง เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน     
    26/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 13 และ 14 มกราคม 2558 ครู กศน.อำเภอเมือิงปาน ทั้ง 5 ตำบล ได้จัด 1 คน 1 อาชีพ
    ในวันที่ 13 และ 14 มกราคม 2558 ครู กศน.ทั้ง 5 ตำบล ได้จัด 1 คน 1 อาชีพ ได้แก่ ตำบลเมืองปาน ทำขนมไข่นกกระทา , ตำบลทุ่งกว๋าว ทำขนมใส่เทียน , ตำบลบ้านขอ ทำกล้วยทอด , ตำบลแจ้ซ้อน ทำไอติมหลอด น้ำสมุนไพร , ตำบลหัวเมือง ทำขนมจีบหน้ากุ้งไข่เค็ม     
    16/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
คณะกรรมการนิเทศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกนิเทศโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" ของ กศน.ตำบลบ้านเอื้อม กศน.ตำบลบ้านค่า และ กศน.ตำบลพระบาท ในวันที่ 12 มกราคม 2558
    คณะกรรมการนิเทศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกนิเทศโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" โดยนางพิมพรรณ ยอดคำ นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร นางสาวสุพรรณี วงค์แสน นางทิพย์วรรณ เขมะจารี และนางสาวสุมลมาลย์ ก้าวกสิกรรม ของ กศน.ตำบลบ้านเอื้อม กศน.ตำบลบ้านค่า และ กศน.ตำบลพระบาท ในวันที่ 12 มกราคม 2558 โดยผลการนิเทศ มีดังนี้
เวลา 09.30 - 10.20 น. ออกนิเทศ กศน.ตำบลพระบาท พบการจัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีผู้เข้าร่วม 18 คน
เวลา 10.00 - 10.30 น. ออกนิเทศ กศน.ตำบลบ้านค่า พบการจัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การทำพวงกุญแจถักโครเชต์ มีผู้เข้าร่วม 8 คน
เวลา 11.00 -11.30 น. ออกนิเทศ กศน.ตำบลบ้านเอื้อม พบการจัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ" การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระดาษสา มีผู้เข้าร่วม 15 คน  
  
    12/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การปลูกผักสวนครัว
    กศน.ตำบลกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การปลูกผักสวนครัวในวันที่ 4-5 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลกล้วยแพะ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน     
    12/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดงานเปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง
    กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดงานเปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เป็นการระดมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและประชาชนคนลำปางทุกเพศ ทุกวัยมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้เกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอ่านและให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ทำให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในครอบครัวซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนร่วมจัดกิจกรรม อาทิ
• ฐานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน. อาทิ จำลองการจัดกิจกรรมในบ้านหนังสืออัจฉริยะ (บ้านหนังสือชุมชน) / จำลองกิจกรรมห้องสมุดประชาชน คว้า คิด ค้น คนรักการอ่าน / แรลลี่รักการอ่าน / การประดิษฐ์หนังสือ popup อาเซียน / นิทานสร้างสรรค์เด็กอ่านสร้างสุข / ค่านิยมหลัก 12 ประการ / รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ฐานโมเดล “จาวแจ้ห่มฮักการอ่าน” รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายของอำเภอแจ้ห่ม อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก, กศน.อำเภอแจ้ห่ม, โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี, โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวดลำปาง เป็นภาคีเครือข่าย กิจกรรมคือ นิทานทำมือ บันทึกเล่มแรกของหนู ฯ
• ฐานวิทยาศาสตร์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
• บริการสัญญาอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
• ฐานการอ่านของ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
• จำหน่ายหนังสือดีราคาถูก จากมูลนิธิกระจกเงา, ร้านหนังสือดวงกมลลำปาง, บริษัท ดีซีเอฟ จำกัด
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สนับสนุนการจัดสถานที่
• มูลนิธิโยนก สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน
• สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
• บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชน สาขาลำปาง สนับสนุนเสื้อรักการอ่าน
ซึ่งการเปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน ทางคณะกรรมการดำเนินงานได้ส่งสารผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ภายใต้แนวคิดหลักไว้ว่า >>> “รักลูก รักครอบครัว รักลำปาง รักการอ่าน”<<< โดยร่วมมือกันอ่านสารผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในวันเด็กแห่งชาติในหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั่วทั้งจังหวัดลำปาง

  
  
    12/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์ "กัณฑ์ทศพร" ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์ "กัณฑ์ทศพร" นำโดยนายสุวิทย์ เล็กกำแหง นายอำเภอเมืองลำปาง ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2558 ณ บริเวณศาลหลักเมือง ลานประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อคำ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ ครบ 87 พรรษา และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมนโยบายลำปาง นครแห่งความสุข และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดใกล้เคียง ได้มาร่วมงานอันเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่สืบไป โดยงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 17 กัณฑ์ และมีการเทศน์มหาชาติเวสสัันดรชาดกทั้ง 17 กัณฑ์     
    8/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การประดิษฐ์ของชำร่วย
    กศน.ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การประดิษฐ์ของชำร่วย ในวันที่ 3 มกราคม 2558 ณ กศน.ตำบลพิชัย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 16 คน     
    7/01/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โดยโครงการ ฯ มีกิจกรรมในการฝึกอาชีพที่หลากหลาย เช่น การทำขนมตะโก้ เบญจรงค์ การบริการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดตัว การทำซาลาเปา การทำขนมปุยฝ้าย และการทำลูกประคบ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 114 คน     
    29/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมคณะกรรมการโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน
    นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามวาระแห่งจังหวัดลำปาง เรื่องการส่งเสริมการอ่านในระหว่างปี 2553-2557
และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ให้จังหวัดลำปางเป็น "นครแห่งการอ่าน"  
  
    26/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
23 ธันวาคม 57 กศน.อำเภอแม่ทะ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
    23 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
22 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
    เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ของ กศน.อำเภอวังเหนือ ณ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/39 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th