ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

การประชุมคณะกรรมการโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน
    นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง
เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามวาระแห่งจังหวัดลำปาง เรื่องการส่งเสริมการอ่านในระหว่างปี 2553-2557
และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ให้จังหวัดลำปางเป็น "นครแห่งการอ่าน"  
  
    26/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
23 ธันวาคม 57 กศน.อำเภอแม่ทะ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
    23 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
22 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
    เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการนำของ นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพมาตราฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ของ กศน.อำเภอวังเหนือ ณ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนางแล หมู่ที่ 11 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง
    วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลปงยางคก จัดโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข กิจกรรมบันทึกการเดินทาง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรกการอ่าน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนางแล หมู่ที่ 11 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง กิได้จัดกิจกรรมwalk rally (บันทึกนักเดินทาง)เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีนิสัยรักการอ่านซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาความคิดที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ช่วยให้พัฒนาตนเอง และรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำกิจกรรมการงานต่าง ๆ นั้นจัดกิจกรรมในรูปแบบฐานโดยแต่ละฐานให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ และจดบันทึกสิ่งที่ได้รับซึ่งจะประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ ๑ ห้องสมุดบ้านดิน วัดนางแล

-ฐานที่ ๒ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัดปงยางคก

-ฐานที่ ๓ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

อัมพฤกษ์-อัมพาต วัดทุ่งบ่อแป้น

  
  
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมในชุมชนต้นแบบบ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมในชุมชนต้นแบบบ้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ลำปาง ในการส่งเสริมการอ่านสู่การสืบสานภูมิปัญญาการตีมีด การเล่าเรื่องจากภาพ การเล่านิทานจากบ้านสู่ลูกหลานในชุมชน การส่งเสริมการอ่าน ในบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยมีผู้ปกครองและเยาวชนฑูตการอ่าน ภูมิปัญญามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่าน     
    23/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา ปวช. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา ปวช. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง โดยนางสมพิศ รุ่งรักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง     
    19/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดประชุมแผนชุมชนให้มีความเข้มแข็งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดประชุมแผนชุมชนให้มีความเข้มแข็งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีนายเรวัฒน์ สุธรรม ที่ปรึกษาฯ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รอง ผอฯ ร่วมกับผู้บริหาร ครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม ในการประชุมครั้งนี้     
    17/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12ประการของคนไทย ให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่อำเภองาว
    เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ได้จัดโครงการ "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ขึ้น ณ อาคารห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ, กิจกรรมนันทนาการ, การออกกำลังกายหลังตื่นนอน, การจุดเทียนปัญญา, การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์, การผูกข้อมือรับขวัญ, การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งชมรม "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"ขึ้นอีกด้วย...

ปราโมทย์ เทพคำปลิว :ข่าว
นงนุช ถาวรวงศ์ :ที่ปรึกษา  
  
    15/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แจ้ห่มร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดลำปาง
    เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดลำปาง จัดโครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน โดยได้เดินทางไปที่ ศศช.บ้านแม่ก๋า ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การดูดวงดาวบนท้องฟ้า การสำรวจเครื่องสำอางที่ปนเปื้อนสารพิษ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการสำรวจแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในการเรียนรู้ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้มีความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมที่ทำเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน
นายจีราวุฒิ ศรชัยยืน ภาพ  
  
    12/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แจ้ห่ม ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม นำโดยท่าน ผอ.อัมภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อ.แจ้ห่ม และบุคลากรรวมทั้งหมด 26 คน โดยการร่วมงานในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ในฐานะพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน

นายจีราวุฒิ ศรชัยยืน ภาพ  
  
    12/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการประกวด DANCER TO BE NUMBER ONE
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการประกวด DANCER TO BE NUMBER ONE โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 380 คน และผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ กศน.ตำบลต้นธงชัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเอื้อม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กศน.ตำบลสวนดอก     
    12/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2557ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเวลา ๑๘.๐๐ น.ร่วมเดินขบวนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา และเวลา 18.00 น. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมเดินขบวนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน     
    9/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ช่วงเช้า กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557 ได้รับเกียรติจากนายเด็ดดวง อนุกูล นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร ในช่วงค่ำ กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากรและคณะนักศึกษาได้เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าเทศบาลตำบลห้างฉัตร      
    8/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    8/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557
    วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว นำโดยท่านผู้อำนวยการ นงนุช ถาวรวงศ์ นำคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภองาว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า โดยพิธีฯ ได้มีขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 น. เพื่อเปิดให้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลาประมาณ 9.00 น. จึงเริ่มพิธีโดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภองาว เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ต่างพร้อมใจกันกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณดังกึกก้องไปทั้งหอประชุม
ถัดมาเวลา 18:30 คณะบุคลากร กศน.อำเภองาว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภองาวหลังเก่า กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงเทิดพระเกียรติของโรงเรียนต่างๆ พิธีอัญเชิญพุ่มเงิน พุ่มทองขึ้นถวายสักการะ ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา 2จบ เป็นอันเสร็จพิธี

ปราโมทย์ เทพคำปลิว :ข่าว
นงนุช ถาวรวงศ์: ที่ปรึกษา  
  
    7/12/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/39 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th