ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับมวลชนภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมบวชป่าสืบชาตาป่า สร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านดอนไชย
    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกับมวลชนภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมบวชป่าสืบชาตาป่า สร้างฝายชะลอน้ำที่บ้านดอนไชย โดยการอุปถัมภ์ของพระราชจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปาง โดยมีท่านนายอำเภอเมืองปาน มาเป็๋นประธานเปิดโครงการ     
    9/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557 ณ วัดศรีหลวงแจ้ห่ม
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2557 ณ วัดผศรีหลวงแจ้ห่ม     
    9/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
    โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ กศน.ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตร การทำเบเกอรี่
    โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 4 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จัดโดย กศน.ตำบลทุ่งงาม กศน.อำเภอเสริมงาม     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปรองดอง สมานฉันท์
    โครงการการจัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร การผลิตถุงเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 10 ชั่วโมง วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ 8 ตำบลเสริมขวา จังหวัดลำปาง จัดโดย กศน.ตำบลเสริมขวา     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเสริมงาม
    1) กศน.อำเภอเสริมงาม เข้าร่วมเปิดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเสริมงาม โดย กศน.อำเภอเสริมงามได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใันวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ วัดนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
2) ครู กศน.ตำบล และ ครู ศรช. ตำบลเสริมซ้าย เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด ศพส.อำเภอเสริมงาม วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ หมู่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
  
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน
    โครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สู่การปรองดอง สมานฉันท์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน จำนวน 50 ชั่วโมง วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ กศน.ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเมืองปาน
    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองปาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในอำเภอเมืองปาน โดยกศน.อำเภอเมืองปานได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการนำห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับประชาชน ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และได้นำอาชีพไปสอนประชาชน นักเรียน คือ การทำพวงกุญแจกุ้ง และ นายสืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2557 โดยมีนาย ฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการฝึกซ้อม พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด ตั้งแต่สถานี้ตำรวจแจ้ซ้อน(เก่า) ไปจนถึง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ร่วมกัน อสม.ตำบลแจ้ซ้อนเดินรณรงค์ยาเสพติด ตั้งแต่สถานี้ตำรวจแจ้ซ้อน(เก่า) ไปจนถึง โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2557 โดยมีนาย สืบพงศ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน     
    8/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557
    วันที่ 6 ก.ค. 2557 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอแจ้ห่มได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่สูงได้แก่ ศศช.บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง, ศศช.บ้านห้วยปง ตำบลปงดอน และศศช.บ้านแม่ก๋า ตำบลเมืองมาย ตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 28 ทุน มีนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    6/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
TO BE NUMBER ONE
    บุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE "คืนความสุขให้ประชาชน ร้อง เต้น เล่นอิสระ ปรองดอง สมานฉันท์" วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม     
    4/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกระบบ
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกระบบ โดย นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    3/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา และนักศึกษา ร่วมงานรวมพล "คนเกาะคา หัวใจปรองดองฯ "
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จาก กศน. 9 ตำบล กว่าสองร้อยคน ร่วมงานรวมพล "คนเกาะคา หัวใจปรองดอง สองมือ ร่วมพัฒนา อาสา ประเทศไทย" ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ อ. เกาะคา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา ประมาณ 17.00 น. โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฯ

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    2/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557      
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดี ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม     
    1/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/35 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th