ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ สัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ สัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายคเชนทร์ มโนใจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ซึ่งมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองลำปาง กศน.อำเภอแม่เมาะ กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอเถิน     
    29/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่ กศน.ตำนล และ กศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106     
    27/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่ กศน.ตำนล และ กศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106     
    27/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง
    หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วันที่ 11 กันยายน 2557     
    24/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ
    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ สกว.ได้จัดเวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นหารือคือ แบ่งพื้นที่ตามที่ได้วางแผนไว้และชี้แจงการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจก่อนลงพื้นที่ หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลรายบุคคล จากข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ต่อไป
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน
นายวีระพงษ์ สมร่าง ภาพ   
  
    17/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน
    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และตัวแทนคณะครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม 4 ท่านคือ นางสาวจิระวดี สมทรง นางสาวนันทรัตน์ ไขลำเมา นางวรภัทร ตัวละมุล และนายประกาศิต หน้าขาว เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน ที่ รพ.สต.บ้านสา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือแกนนำ อสม. ดำเนินโครงการในพื้นที่ 4 ภาค รวม 13 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชนในเรื่องเหล้าและบุหรี่
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างและยกระดับพื้นที่ต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน
3. เพื่อพัฒนาชุดความรู้การสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชุมชนโดย อสม. และนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด
การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี เพราะการดื่มเหล้านั้นนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท เป็นต้น ซึ่งหลังจากดำเนินโครงการในครั้งนี้แล้วคนในชุมชนคงมีการพัฒนาด้านศักยภาพของตนไปในทางที่ดีไม่มากก็น้อย และทางผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่มและคณะครูพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างเต็มที่ เพื่อความสุขของคนในชุมชน
นาย จิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน
นายประกาศิต หน้าขาว ภาพ
  
  
    17/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 กศน.อำเภอเกาะคา กศนน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.อำเภอวังเหนือ ร่วมกันจัดโครงการสัมนาวิชาการรผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องพวงชมพู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายคเชนทร์ มะโนใจ ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้เน้นกระบวนการให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่     
    3/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมเวทีเสวนา ความคิดเห็น ความเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการ
    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.กศน.อำเภอแจ้ห่มได้จัดเวทีเสวนา ความคิดเห็น ความเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ     
    26/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
นิทานทำมือ
    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็งร่วมกับ กศน. จัดกิจกรรมหนังสือทำมือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ได้ และในครั้งนั้ได้รับเกียรติจากนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม มอบที่เก็บหนังสือแบบแขวนผนังให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งสนับสนุนโดย สสส.     
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรม "ไตรภาคี"

    เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ร่วมกับ กศน. และวุฒิอาสาฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้ดำเนินการเปิดโรงแปรรูปกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปี 2557

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปี 2557 เป็นผู้ที่ประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เนื่องในงานวันคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาะการ  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประเมินพนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัด กศน.อำเภอแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอแม่พริก ดำเนินการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสา และครู กศน.ตำบล ลูกจ้าง ตำแหน่ง ครู ศรช และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน คือ อ.ลำพูน พละวงค์ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.นาถหทัย ผอ.กศน.เถิน และ ผอ.แสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ ในวันที่ 17 กันยายน 2557      
    17/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยนายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง คณะครู บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬากองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557     
    16/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วม มหกรรมกีฬา ชาลวันเกมส์ กศน.ภาคเหนือ ครั้งที่ 4
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วม มหกรรมกีฬา ชาลวันเกมส์ กศน.ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 โดย นายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศับอำเภอเมืองลำปาง คณะครูบุคลากร นักศึกษา ร่วมเชียร์และแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และคณะครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557     
    29/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน โดยมี นางอัชราภรณ์ โค้วคชาภรณ์ เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านดอนแก้ว ต.เมืองปาน      
    21/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/36 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th