ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่เมาะโดย กศน.ตำบลบ้านดงและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 กศน.อำเภอแม่เมาะโดย กศน.ตำบลบ้านดงและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอแม่เมาะและส่วนราชการ ต่างๆ ของอำแม่เมาะ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การทำข้าวโพดคลุกเนย วิทยากรสอนโดยนางสาวอนุธิดา ทายะรินทร์ และจากการประเมินผลการจัดกิจกรรมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85     
    19/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกศน.เสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงามยินดีต้อนรับ นางชลพิชา หาญณรงค์ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.เสริมงาม
ในวันที่16 กุมภาพันธ์ 2558กศน.เสริมงาม/ภาพถ่าย รายงาน  
  
    18/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย
    ในวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย     
    18/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน "ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้"ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน "ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้"ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. อำเภอแม่เมาะ จำนวน 50 คน จากทุกตำบล เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำความรู้สู่การปฏิบัติต่อตนเอง ชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยมี นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี     
    17/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การทำข้าวโพดคลุกเนย ในงานวันรณรงค์การใช้และทำปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การทำข้าวโพดคลุกเนย วิทยากรสอนโดยนางบุญทอง ทองทิพย์ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแม่เมาะ ในงานวันรณรงค์การใช้และทำปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการนี้ กศน.อำเภอแม่เมาะ
และจากการประเมินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85  
  
    17/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง บันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการสายใย กศน. เรื่องภารกิจงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง บันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการสายใย กศน. เรื่องภารกิจงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    16/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ครูอาสาฯตำบลชมพูติดตามการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
    ครูอาสาฯตำบลชมพูติดตามการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยมีผู้เรียน29คน สอนโดยนางสาวสกุลตรา หอมแก่นจันทร ์ วันที่ 15 กพ. 58 เวลา9.30น. มอบหมายงานรายวิชาเลือกและเตรียมเรียนภาษาอังกฤษetv     
    15/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรม กศน.ตำบลพิชัย นิเทศกลุม่อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น หมู่8ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
    เวลา19.00น. ครูกศน.ตำบลพิชัย นิเทศกลุมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น หมู่8ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง     
    15/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบุญนาคพัฒนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อการทบทวนทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ( 2559-25561) ณ บ้านใหม่รัตนาคม ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา
    14 ก.พ. 58 ครู กศน.ตำบลบุญนาคพัฒนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อการทบทวนทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ( 2559-25561) ณ บ้านใหม่รัตนาคม ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา     
    14/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมของนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งฝาย ไปศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง
    เวลา09.00น. ครูกศน.ตำบลทุ่งฝาย ได้นาชาวบ้านที่สนใจในเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ไปร่วมดูงานที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง โดยมีนักศึกษาที่ทำงานวิจัยเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน เป็นผู้บรรยายและให้ผู้มาร่วมงานลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง     
    13/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมองค์กรนักศึกษา ในวันที่ 13 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง
    ภาพรวม การประชุมองค์กรนักศึกษา ในวันที่ 13 ก.พ.58 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    13/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ภาพรวม กิจกรรมนิเทศนักศึกษาของกศน.ทุ่งฝาย
    ภาพรวม กิจกรรมนิเทศนักศึกษาของกศน.ทุ่งฝาย
เวลา11.00 น.ครูกศน.ตำบลทุ่งฝาย ได้นิเทศอาชีพการทำโคมไฟล้านนา ณ บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย  
  
    13/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
งานเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เปิดป้ายหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีไตรภูมิ ม.12 ต.นิคมพัฒนา
    วันนี้ 13 กพ. 2558 นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อ.เมืองลำปาง พร้อมด้วย นางนาตยา ทุนกุล ร่วมงานเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เปิดป้ายหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีไตรภูมิ ม.12 ต.นิคมพัฒนา โดยกศน.อ.เมืองลำปาง กศน.ต.นิคมพัฒนา และห้องสมุดประชาชนจ.ลำปางนำกิจกรรม Rally ASEAN กิจกรรม กิจกรรมอาชีพระยะสั้น การเย็บกระเป๋าผ้า ให้บริการผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย     
    13/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.สนงกศน.จังหวัดลำปางและกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะประเมินอ่านสร้างสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
    ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.สนงกศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะประเมินอ่านสร้างสุข สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยนำทีมคณะประเมินโดย ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กศน.พร้อมคณะผู้ประเมิน     
    11/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
คณะกรรมการนิเทศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การทำของชำร่วยของที่ระลึก" หลักสูตร 50 ชั่วโมง ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กศน.ตำบลสวนดอก
    คณะกรรมการนิเทศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วยนางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร และนางนาตยา ทุนกุล ออกนิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "การทำของชำร่วยของที่ระลึก" หลักสูตร 50 ชั่วโมง และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลสวนดอก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558     
    11/02/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/53 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th