ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
    ขอแสดงความยินดีกับนายปรัชญา เงินถา นศ.ตำบลเมืองยาว กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลพร้อมรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  
  
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันเด็กแห่งชาติ 2559 กศน.อำเภอเสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 โดยมีกิจกรรมดังนี้ วาดภาพระบายสี สอยดาวอาเซียน อาเซียนพาเพลิน และโยนห่วงรวมปนะชาคมอาเชียน วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเสริมงาม     
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
1 คน 1 อาชีพ กศน.ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
    วันที่ 7 มกราคม 2559 กศน.ตำบลเสริมซ้าย จัดโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ" เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานและมีอาชีพอยู่แล้วได้รับการฝึกอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมต่อไป ซึ่งทำให้ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ กศน.ตำบลเสริมซ้าย     
    8/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 30 ธ.ค.2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
    วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาเพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมวสวัสดีปีใหม่ 2559 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่มทุกคน     
    5/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร และเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2558พร้อมขอความคิดเห็นแผนปฏิบัติการประจำปี2559 ,แผนพัฒนากศน.อำเภอห้างฉัตรต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558      
    4/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 กศน.อำเภอเสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบผลการดำเนินงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2559 - 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ กศน.อำเภอเสริมงาม วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสริมงาม     
    25/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เคลื่อนที่ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
    นางชลพิชา หาญณรงค์ ผอ.กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ลานหน้าวัดนาเดา หมู่ 6 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ * อาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำข้าวเกียบปากหม้อ * บริการหนังสือน่าอ่าน     
    24/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
    นางชลพิชา หาญณรงค์ ผอ.กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย นางนิตยา กันทะโฮ้ง ครู ศรช. และนางสาวสิริรัฐ ทองศรี ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมงานฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งนี้ ผอ.กศน.อำเภอเสริมงามได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงประโยชน์ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถควบคุมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ อบต.เสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    24/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 ธ.ค.2558 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมขบวนรณรงค์ สมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เข้าเขตพื้นที่ราชการ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ร่วมขบวนรณรงค์ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เข้าเขตพื้นที่ราชการ และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายสันติ นรมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ประธานในพิธีเปิดและนำขบวนในการขับขี่รณรงค์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558     
    24/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นางนงนชุ ถาวรวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว ได้มอบหมายให้ นายรักษก อภิวงค์คำ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภองาว ออกนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ กศน.ตำบล 10 ตำบล

    วันที่ 22 ธันวาคม 2558

นางนงนชุ ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว

ได้มอบหมายให้ นายรักษก อภิวงค์คำ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภองาว ออกนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของกศน.ตำบล 10 ตำบล ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมยางยืด ยืดชีวิต พิชิตโรค, กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ งานกีฬาผู้สูงอายุอำเภองาว โรงเรียนชุมชนบ้านแหง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข่าว: อุบลวรรณ เผือกนอก ภาพ: ปราณี กสิกรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ: นงนุช ถาวรวงศ์  
  
    24/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว นำโดยนางนงนุช ถาวรวงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอกภัย 100 เปอร์เซ็นต์

    วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
นำโดย นางนงนชุ ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว พร้อมคณะครูและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง  
  
    24/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
    บุคลากร กศน.อำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย นักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 กิจกรรมขับขี่จักรยานยนต์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    23/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันที่ 22 ธันวาคา 2558
    วันที่ 22 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอเมืองปานได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำเภอยิ้ม (อำเภอเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้นำหนังสือให้บริการ อาทิ หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือทำอาหาร หนังสือสุขภาพเป็นต้น และยังได้นำกิจกรรมทำการ์ดสวัสดีปีใหม่ 2559 ให้น้องๆโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงทำกัน
  
  
    23/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๒๐ น. กศน.อำเภอแจ้ห่ม บ้านหนังสือชุม บ้านสบฟ้า ร่วมงาน SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านแป้นใต้ ณ บ้านแป้นใต้ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอแจ้ห่ม บ้านหนังสือชุม บ้านสบฟ้า ร่วมงาน SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต สถานีปลูกคิด ปันสุข บ้านแป้นใต้ ณ บ้านแป้นใต้ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำหนังสืออาเซียน ชุดหนังสือภาพ SCG วารสาร นิตยสารให้บริการผู้เข้าร่วมงานและเด็กได้อ่าน ทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสีและเล่าเรื่องจากภาพ เด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำโดนัทจิ๋ว เสริมพร้อมน้ำมะตูมร้อน ๆ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นกำลังดี เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ทั้งผู้สนใจทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
สถานีปลูกคิดปันสุข คือ ชุมชนที่เปิดต้อนรับผู้สนใจให้แวะมาศึกษาเยี่ยมเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ด้วยการ "ปลูกคิด" ให้มีกระบวนการคิดทีทันสมัย เป็นเหตุเป็นผล คิดนอกกรอบใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ รู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อม "ปันสุข" เมื่อชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ก็ยังมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งที่เป็นอุปสรรคและผลสำเร็จให้แต่ละท้องถิ่นนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมาย "ความสุขอย่างยั่งยืน" ซึ่งมีด้วยการหลายสถานีด้วยกัน อาทิ สถานีฝายฟื้นป่า สถานีซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น สถานีสมุนไพรเพื่อชีวิต ฯลฯ (ข้อมูล : แผนพับความรู้สถานีปลูกคิดปันสุข บ้านแป้นใต้ โดย SCG)  
  
    22/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน2/2558 กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนของกองลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.ตำบลหลวงใต้
    วันที่ 19- 20 ธันวาคม 2558
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียน2/2558
กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนของกองลูกเสือวิสามัญ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กศน.ตำบลหลวงใต้
โดยมี นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว เป็นผู้อำนวยการค่าย และ นายรักษก อภิวงค์คำ เป็นผู้อำนวยการฝึกกองลูกเสือวิสามัญ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 55 คน
  
  
    20/12/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/65 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th