ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ชมรมอาสายุวกาชาดและลูกเสือ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
    วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ชมรมอาสายุวกาชาดและลูกเสือ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา มีสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดและลูกเสือ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 30 คน

นางจันทร์ญา กันทา ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    26/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    ระหว่างวันที่ 22-23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ได้ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศการประเมินฯในวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และมีนางปาริชาติ ป้อมไธสงนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน กศน.นิเทศการประเมินฯในวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินฯในครั้งนี้ จำนวน 8 คน

นางจันทร์ญา กันทา ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    25/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา โดยมีนางสาวทัศนาวรรณ ชลพล หัวหน้าสนามสอบ และนายจรณชัย วรรณทอง ตัวแทนศูนย์สอบ ร่วมเปิดกล่องบรรจุข้อสอบ ตรวจเช็คข้อสอบ และชี้แจงรายละเอียดของการสอบ ระเบียบต่างๆ ให้กับคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามตารางสอบที่กำหนด ซึ่งในการสอบมีนักศึกษาระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันดังกล่าวการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ ภาพ/ข่าว
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ผู้บันทึก  
  
    25/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 (ศรช.เกมส์ ครั้งที่ 14) ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังทองวิทยา ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
    ...วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังทองวิทยา...
กศน.อำเภอวังเหนือจัดกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 (ศรช.เกมส์ ครั้งที่ 14) เำื่พื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านการออกกำลังกายและเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดย มี นักศึกษา จาก กศน.ตำบลทั้ง 8 แห่ง คือ กศน.ตำบลวังแก้ว กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว กศน.ตำบลวังเหนือ กศน.ตำบลวังซ้าย กศน.ตำบลวังทอง กศน.ตำบลวังใต้ กศน.ตำบลวังทรายคำ กศน.ตำบลร่องเคาะ และ ศูนย์การเรียนชุมชนคนพิการอำเภอวังเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกีฬาสากลได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน..ซึ่งมีกศน.ตำบลวังทองเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนวังทองวิทยา ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nfe5110

..นัทธพงศ์ ตามวงค์/มานิต การเพียร/รัตนาภรณ์ ณ เชียงใหม่..ภาพ..
นัทธพงศ์ ตามวงค์...รายงาน   
  
    25/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.57
    เมื่อวันที่ 20-22 ก.พ.2557 กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)      
    24/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
23 กุมภาพันธ์ 57 นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 2/2556
    วันนี้ นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแม่ทะ จัดให้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 140 คน เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2556 สนามสอบ รร.แม่ทะวิทยา วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    23/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่ประชาคมอาเซียน
    ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอแม่พริกจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา กศน.ในทุกระดับชั้น โดยรูปแบบกิจกรรมจัดเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน คือ ฐานรู้จักประชาคมอาเซียน ฐานภาษาอาเซียน และฐานวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก เป็นวิทยากรให้ความรู้ประจำแต่ละฐาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษา กศน.ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก     
    19/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานเล่าขาน ตำนานไทลื้อ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปุง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    13 กุมภาพันธ์ 2557 นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (กศน.อำเภอแม่ทะ) มอบหมายให้ กศน.ตำบลน้ำโจ้ โดยนางลำดวน วงค์สาย ครูอาสาฯ, นางไพรินทร์ วงค์บุญมา ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ และนางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลน้ำโจ้ พร้อมทั้งนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดซุ้มอาหารบริการแขกผู้มีเกียรติ ในงานสืบสาน ตำนานไทลื้อ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปุง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีนายพินิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอแม่ทะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีบริการอาหารจากหน่วยงานราชการและประชาชน รวมถึงการประกวดสาวงามไทยลื้อ, หนูน้อยไทลื้อ, การแสดงจากทหารค่ายประตูผา จ.ลำปาง และการแสดงทางวัฒนธรรมจากชาวไทลื้อ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และนางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ต.น้ำโจ้ ได้รับเกียรติจากประชาชนบ้านแม่ปุง ม.7 ร่วมฟ้อนกับตัวแทนหมู่บ้าน ในพิธีเปิดงานในคืนที่ผ่านมาบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    14/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุักข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลำปาง" ณ บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2557) กศน.ตำบลนาครัว โดย กศน.อำเภอแม่ทะ รับมอบหมายจากนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, ห้องสมุดเคลื่อนที่, รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ, รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ และการส่งเสริมอาชีพ "60 นาทีมีงานทำ" ซึ่งได้สาธิตการทำข้าวซอยไก่และขนมครกชาววัง พร้อมกับการนวดสมุันไพรเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มอาชีพ กศน.ตำบลนาครัว และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก สนง.กศน.จังหวัดลำปาง ในการจัดรถโมบายเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีนายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหลุกใต้ หมู่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    14/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.สบปราบจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต
    เมื่อวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอสบปราบ โดยการนำของ ผอ.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อ.สบปราบ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต ค่ายทักษะชีวิตแห่งการเรียนรู้ คู่คุธรรรม น้อมนำประชาธิปไตย ห่งไกลยาเสพติด ให้แก่นักศึกษา กศน.อ.สบปราบ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.สบปราบ โดยมีนักศึกษา กศน.ทั้ง 4 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
นิคม อินจันทร์ ข่าว
ธีรพงษ์/ธีรพันธ์ หาญณรงค์ ภาพ  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเกาะคา เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกวดแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกวดแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ และมีพรสวรรค์ในด้านต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการสู่ความสำเร็จ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และการจัดการศึกษา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายฯ และกองเชียร์ จาก กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบล เป็นอย่างดี

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการอบรมค่ายทักษะวิชาการ การจัดทำโครงงาน
    โครงการอบรมค่ายทักษะทางวิชาการ การจัดทำโครงงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ในการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางณัชชา ทะภูมินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการทำโครงงาน ทักษะในการทำโครงงาน ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน การคิดและเลือกหัวข้อในการทำโครงงาน จากนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติเขียนเค้าโครงของโครงงาน และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผู้เข้ารับการอบรมฯ แต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา จาก กศน. ทั้ง 9 ตำบล ได้จัดทำแผงโครงงาน และแสดงผลงาน เพื่อร่วมประกวดโครงงาน โดยนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการประเมิน ก่อนปิดการอบรม มีจำนวนผู้เข้าอบรม 89 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคาัเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมกับแนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ซึ่ง กศน.อำเภอเกาะคา จะรับการประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมผู้เรียน ผู้รับบริการในพื้นที่ รวมถึงหลักฐานการดำเนินงาน ทั้ง กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล และหลักฐานร่องรอยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีตัวแทนองค์กรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก   
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ..วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง...
กศน.อำเภอวังเหนือ โดย กศน.ตำบลวังแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรม เช่น การวาดภาพระบายสี การอ่านและตอบคำถาม การอ่านและจับใจความครับ ในการนี้ขอบคุณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านค่ายวัง ส.อบต.บ้านค่ายวัง ศิษย์เก่า ศิิษย์ปัจจุบัน อาสาสมัคร กศน. และ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลและของขวัญจาก ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ และ เครือข่ายในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

มานิต การเพียร,นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ
นัทธพงศ์ ตามวงค์....รายงาน  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/40 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th