ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่น กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเกาะคา เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสต่อไป

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกวดแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกวดแข่งขันด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถพิเศษ และมีพรสวรรค์ในด้านต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการสู่ความสำเร็จ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และการจัดการศึกษา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายฯ และกองเชียร์ จาก กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบล เป็นอย่างดี

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการอบรมค่ายทักษะวิชาการ การจัดทำโครงงาน
    โครงการอบรมค่ายทักษะทางวิชาการ การจัดทำโครงงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ในการอบรมฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางณัชชา ทะภูมินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการทำโครงงาน ทักษะในการทำโครงงาน ความหมายของโครงงาน ประเภทของโครงงาน การคิดและเลือกหัวข้อในการทำโครงงาน จากนั้นได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ฝึกปฏิบัติเขียนเค้าโครงของโครงงาน และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผู้เข้ารับการอบรมฯ แต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา จาก กศน. ทั้ง 9 ตำบล ได้จัดทำแผงโครงงาน และแสดงผลงาน เพื่อร่วมประกวดโครงงาน โดยนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการประเมิน ก่อนปิดการอบรม มีจำนวนผู้เข้าอบรม 89 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคาัเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สาม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมกับแนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ซึ่ง กศน.อำเภอเกาะคา จะรับการประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมผู้เรียน ผู้รับบริการในพื้นที่ รวมถึงหลักฐานการดำเนินงาน ทั้ง กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล และหลักฐานร่องรอยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีตัวแทนองค์กรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก   
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเหนือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสืออัจฉริยะ
    ..วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง...
กศน.อำเภอวังเหนือ โดย กศน.ตำบลวังแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรม เช่น การวาดภาพระบายสี การอ่านและตอบคำถาม การอ่านและจับใจความครับ ในการนี้ขอบคุณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านค่ายวัง ส.อบต.บ้านค่ายวัง ศิษย์เก่า ศิิษย์ปัจจุบัน อาสาสมัคร กศน. และ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนรางวัลและของขวัญจาก ธนาคารออมสิน สาขาวังเหนือ และ เครือข่ายในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

มานิต การเพียร,นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ
นัทธพงศ์ ตามวงค์....รายงาน  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเหนือ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่นักศึกษาคนพิการ ประจำปี 2557
    ...วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ กศน.ตำบลวังซ้าย...

กศน.อำเภอวังเหนือ โดย กศน.ตำบลวังซ้าย จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่นักศึกษาคนพิการตำบลวังซ้าย เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายคนพิการ ในการนี้ขอขอบคุณเครือข่ายที่สนับสนุนของขวัญเป็นอย่างสูง ได้แก่ นายอำเภอวังเหนือ ปลัดแสงดาว ท้าวก๋าทิ สจ.สุปราณี เกิดมูล ธ.ก.ส. สาขาวังเหนือ ธนาคารออมสิน สาขาแม่ขะจาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงราย ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ คุณเกรียงเดช คิดอ่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปาง คุณมณีรัตน์ บุญก้ำ โดยสิ่งของที่มอบ ประกอบด้วย ผ้าห่ม เครื่องปั่นน้ำผลไม้ หม้อมุงข้าว เตาแก๊ส ที่นอนเอนกประสงค์ ที่นั่งเล่น หม้อไฟฟ้า เตารีด เสื้อโปโล และ ปฏิทิน เป็นต้น ***ท่านสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/nfe5110มาริสา เกิดมูล,รัตนาภรณ์ ณ เชียงใหม่...ภาพ

นัทธพงศ์ ตามวงค์...รายงาน  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอวังเ้หนือ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ
    ..วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ...

กศน.อำเ้ภอวังเหนือ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลเนื่องในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนเหล่ากาชาดอำเภอวังเหนือรับมอบในครั้งนี้จินตนา แก้วดวงติ๊บ...ภาพ

นัทธพงศ์ ตามวงค์...รายงาน  
  
    13/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.เขต 1 และ กศน.ตำบลเมืองยาว
    กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.เขต 1 และ กศน.ตำบลเมืองยาว , กศน. ตำบลเมืองยาว ซึ่งบริหารงานโดย นายลีมะ ชือมือ ครูศรช.ตำบลเมืองยาว กศน.ตำบลเมืองยาว ได้นำเสนอในเรื่องของ บริบทของตำบลเมืองยาว ข้อมูลการก่อตั้งของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเมืองยาว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการอ่านสร้างสุข บ้านหนังสืออัจฉริยะ การจัดการเรียนการสอน และห้องสมุดประชาชนตำบลเมืองยาว จากการนำเสนอจากรูปแบบวีดีทัศน์ คณะท่านผู้ตรวจการฯ ได้กล่าวคำชมเชย และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป     
    12/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอ อื่น ๆ ในจังหวัดลำปาง
    วันนี้ (จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557) นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางนิภา ช่วยงาน ครูชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และช่วงที่ผ่านมาได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ให้แ่ก่ กศน.อำเภองาว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557, กศน.อำเภอแม่เมาะ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557, กศน.อำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557, กศน.อำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ จะได้เดินทางไปให้คำแนะนำ ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. ให้แ่ก่ กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง ต่อไป

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ บงกช เกิดในวงค์
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    10/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ โดย ศรช.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2557 ร่วมกับเทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30น. นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายมานนท์ ใจมาเครือ ตำแหน่ง ครู ศรช.และนางสาวกุสุมา ดวงงา ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลสันดอนแก้ว ประจำปี 2557 ณ วัดบ้านสันดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมกับเทศบาลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1.กิจกรรมการทำขนมเทียน 2. ห้องสมุดเคลื่อนที่ 3.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 4.กิจกรรมนวดแผนไทยและกิจกรรมส่งเสริมการเขียนพยัญชนะภาษา ไทยกับผู้สูงอายุ ซื่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    10/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม. 1 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557..เวลา 8.30 น.นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และ ครูอาสาสมัคร/ครู ศรช./ครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว/บรรณารักษ์และครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ตำบลบ้านกิ่วได้เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม. 1 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดเต้นท์แสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลสันดอนแก้วคือ กระเป๋าเส้นพลาสติกและผลิตภัณฑ์จาก 9 ตำบลที่ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ให้การพัฒนา/สนับสนุนงบประมาณ และมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย...

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว มานนท์ ใจมาเครือ  
  
    6/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา "สุดยอด กศน." ในระดับอำเภอของ กศน.อำเภอห้างฉัตรในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด
    กศน.อำเภอห้างฉัตรจัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา "สุดยอด กศน." ในระดับอำเภอของ กศน.อำเภอห้างฉัตรในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด โดยมีทีมแต่ละตำบลเข้าร่วมจำนวน 7 ตำบล และ 1กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศอันดับที่1 กศน.ตำบลแม่สัน ในการแสดงบรวงสรวงเจ้าแม่
ชนะเลิศอันดับ 2 กศน.ตำบลห้างฉัตร ในชุดการแสดง รำเปิงรำปาง
ชนะเลิศอันดับ 3 กศน.ตำบลเวียงตาลและตำบลเมืองยาว  
  
    5/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะนักศึกษาและ หน่วยงานราชการ เข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 29 มกราคม 2557
    กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะนักศึกษากศน.ทั้ง 7 ตำบลเข้าร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมดังนี้
1.สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
2.ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
3.สถานีตำรวจภูธร อำเภอห้างฉัตร
มีนักศึกษากศน.อำเภอห้างฉัตรและส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ 100 กว่าคน   
  
    29/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ครูผู้สอนคนพิการกศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557

    วันที่ 22 มกราคม 2557 คณะครูผู้สอนคนพิการ กศน. อำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 “ขจัดอุปสรรค เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธี กศน.อำเภอแจ้ห่มนำเสนอการจัดกระบวนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาคนพิการ รวมไปถึง การสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆสำหรับคนพิการในพื้นที่ และได้รับเกียรติจาก ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเยี่ยมชมกิจกรรม
ฆนากร คณะภักดิ์ : ภาพ
จารุนันท์ บัวเหลือง : รายงาน
  
  
    29/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ สวนสมเด็จฯ 60 พรรษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     
    28/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/40 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th