ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่องค่านิยมชุดรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ 1 รูปที่มีทุกบ้าน กิจกรรมที่ 2 เกียรติยศของชาติ กิจกรรมที่ 3 ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 2 โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันคิดกติกาชาวค่าย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557     
    24/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยคณะกรรมการโครงอ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกันศูนย์เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอำเภอแจ้ห่ม ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุขเพิ่มสุขจาวอำเภอแจ้ห่ม เพื่อขับเคลื่อนให้อำเภอแจ้ห่มเป็นนครแห่งการอ่าน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น.จะมีการจัดกิจกรรม “มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน” ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้ประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่มได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม การขยายเครือข่ายเพื่อการยกระดับการทำงานส่งเสริมการอ่านในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการอ่านของสังคมในอนาคต ทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติอีกด้วย
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ในวันที่อังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยพร้อมเพรียงกัน.
นางสาวสร้อยมาลา ไชยาโส รูปภาพ
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน  
  
    21/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รุ่นที่ 1 โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    20/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ในหัวข้อเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ในหัวข้อเรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยนางกัลยาลักษณ์ สมิตานนท์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    13/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ไดัมีการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยนางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษรักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง นางสาวยุรัยยา อินทรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสุพรรณี วงค์แสน ครู และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ไดัมีการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ตำบลในเขตพื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557     
    12/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง Big Cleaning Day
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยการนำของ นางพิมพรรณ ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง     
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสวนดอก
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายการุณ สกุลประดิษฐ์เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลสวนดอก ซึ่งตั้งอยู่ในวัดศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง     
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลในจังหวัดลำปาง
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลต้นธงชัย ซึ่งตั้งอยู่ในวัดเจดีย์ซาว ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง และ กราบนมัสการ พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง      
    6/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 พ.ย.2557 กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ซึ่งนางวิจิตร ต้อนรับ นศ.ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกระทงใบตอง และนส.ภัสสร ผิวเหลือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดธิดาช้าง
วันที่ 4 พ.ย.57 ณ อบต.ตำบลแม่สุก  
  
    5/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ สัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ สัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายคเชนทร์ มโนใจ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน ซึ่งมีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองลำปาง กศน.อำเภอแม่เมาะ กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอเถิน     
    29/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่ กศน.ตำนล และ กศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106     
    27/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557
    กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่ กศน.ตำนล และ กศน.อำเภอเมืองปาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-276106     
    27/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง
    หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วันที่ 11 กันยายน 2557     
    24/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ
    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ สกว.ได้จัดเวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงจากคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ ซึ่งมีประเด็นหารือคือ แบ่งพื้นที่ตามที่ได้วางแผนไว้และชี้แจงการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจก่อนลงพื้นที่ หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลรายบุคคล จากข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนพิการและผู้ดูแลในพื้นที่ต่อไป
นายจิรทีปต์ ภคะเดช รายงาน
นายวีระพงษ์ สมร่าง ภาพ   
  
    17/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/49 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th