ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
    วันที่ 5 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00 น. นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำคณะบุคลากร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    8/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล และ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร
    ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล และ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556     
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมแต้มสี แต่งเมือง
    ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมแต้มสี แต่งเมือง ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556      
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
     สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำบุคลากรเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖     
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงานจังหวัดลำปาง
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามคู่มือและเครื่องมือสำรวจตลอดจนการบันทึกข้อมูล ลงในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยวัยแรงงาน โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  
  
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ แม่ต๋ำการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ ให้มีความชัดเจน โดยนำข้อมูล เป้าหมายและผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี ๒๕๕๖ มาวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗ และกำหนดตัวชีวัดในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์นำไปสู่การปฏิบัติได้ อันจะส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางต่อไป     
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานประเพณี งานไหว้สาอาริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก วันที่ 29/11/2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานประเพณี งานไหว้สาอาริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ในการประเมินผลการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ สุสานไตยลักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    29/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานประเพณี งานไหว้สาอาริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานประเพณี งานไหว้สาอาริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก ในการประเมินผลการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ สุสานไตยลักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    29/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมงานมหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน
    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ รวมพลังสร้างสรรค์การอ่าน เพื่อ บ้านลำปางเป็นสุข ปีที่ 3 กิจกรรม มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยมี ท่านธานินทร์ สุภาเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ในการจัดนิทรรศการ มีหน่วยงานจากส่วนงานราชการในอำเภอแจ้ห่มและองค์กรต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก รวมถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้นำรถโมบายมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำตัวอย่าง บ้านหนังสืออัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จ มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
จีราวุฒิ ศรชัยยืน ภาพ
ประกาศิต หน้าขาว รายงาน
  
  
    26/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สภากาแฟ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร หน่วยงาน/สถานศึกษา ระดับจังหวัดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดมาร่วมงาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ในงานการนำเสนอ รถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่) ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ผลงานของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     
    22/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
    ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 56 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน กศน.อำเภอเมืองปาน พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 5 ตำบล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักศึกษา และแนะนำองค์กรนักศึกษาอำเภอเมืองปานให้แก่นักศึกษาใหม่     
    21/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2/2556
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง4ตำบล คณะครูได้ชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนและเรื่องกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในวันที่ 19 พ.ย. 56 ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่พริก     
    19/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    18/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
    วันนี้ เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคภาษาอังกฤษ)
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคภาษาอังกฤษ)โดยนายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา     
    1/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/37 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th