ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นำคณะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธี SCG เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
    ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง นำคณะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรมการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธี SCG เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558     
    21/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[15 7 2558] การอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้ ผลงานของทาง กศน. อำเภอเมืองลำปาง ได้รับเลือกให้ถูกนำเสนอทางช่อง ETV
    ผอ.ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะครู กศน. อำเภอเมืองลำปาง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้ ผลงานของทาง กศน. อำเภอเมืองลำปาง ได้รับเลือกให้ถูกนำเสนอทางช่อง ETV ด้วย คือ ผลงานของ นางสาว สายพิณ ใจแก่น จากตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[14 7 2558] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา Google Drive และ Google Blog
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมือง ลำปาง กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยมีนายกฤษณะ เจริญอรุณวัฒนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่อง Cloud โดยมีวิธีการใช้ Google Drive เป็นหัวข้อในช่วงเช้า และช่วงบ่ายมีการให้ความรู้ในเรื่องการใช้งาน Google Blog เพื่อใช้นำเสนองาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[13 7 2558] โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ผอ. ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์กศน. เข้าอบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558
    [13 7 2558] โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ผอ. ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์กศน. เข้าอบรมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2558     
    20/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร
    กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกศน.อำเภอห้างฉัตรและเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร ได้รับเกียรตินายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรให้โอวาทเกี่ยวกับการจัดโครงการในครั้งนี้     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2558 กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าร่วมจัดอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหนองหล่ม พร้อมส่วนราชการ ณ วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    กศน.ตำบลหนองหล่มเข้าร่วมจัดอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหนองหล่ม พร้อมส่วนราชการ ณ วัดง้าวพิชัย ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนิทรรศการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองหล่ม ฝึกอบรมการทำดอกเทียน     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองมายถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกล่องข้าวให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจ
วันที่ 10/07/2558

    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเมืองมายถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานล่องข้าวให้กับเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจซึ่งได้รับความสนใจในการฝึกปฎิบัติซึ่งผลงานเป็นของตนเองสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง ของ กศน.ตำบลเมืองมาย     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีมะนาวนอกฤดู
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 10/07/2558

    งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีมะนาวนอกฤดู
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋ว
วันวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ณ ตำบลทุ่งผึ้ง  
  
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า
วันที่ 10/07/2558

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า เพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งที่ดีงามคงแห่งความภาคภูมิใจของเผ่าตนเอง ซึ่งอำเภอแจ้ห่มมี 5 ชนเผ่าคืออิ่วเมี้ยน (เย้า) ม้ง อาข่า ปะกะญอ ลาหู ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่ม     
    10/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี เมื่อ 1 ก.ค. 2558
    กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี เมื่อ 1 ก.ค. 2558     
    7/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก จำนวน 1 กอง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก จำนวน 1 กอง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง     
    1/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะลูกเสือในสังกัด จาก กศน.อำเภอห้างฉัตร และ กศน.อำเภอเกาะคา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง โดยมีนายวีระเดช สมวรรณ เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีประกอบกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558     
    1/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ถวายสดุดีราชการที่ 6 และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันลูกเสือโลก
    วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ถวายสดุดีราชการที่ 6 และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 3 ราย ณ บ้านหลวง หมู่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื่องในวันลูกเสือโลก      
    1/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
    กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอำเภอเมืองปาน ร่วมกับทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มทบ.32) ปลูกป่า “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณ บ้านปลายนา ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    29/06/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/57 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th