ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญสู่การเป็นลูกเสือประชาธิปไตย
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับ กศน.อำเภอในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีในการฝึกอบรมเยาวชน โดยวิธีการของลุูกเสือ ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก ให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และสามารถวางแผนการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญตามแนวทางแผนใหม่ได้ ในส่วนของ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 คน และ ผู้เรียน จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน


นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ภาพ/ข่าวกิจกรรม  
  
    30/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์เครื่องใช้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
    กศน.อำเภอแม่เมาะ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์เครื่องใช้จากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ณ กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านดง และโครงการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมนิเทศกิจกรรมดังกล่าวด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่ง จาก อบต.บ้านดง

นางจุฬารัตน์ อภิวงค์คำ
ภาพ/กิจกรรม  
  
    30/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแชร์บอลครูหญิง/กรีฑาครู-นักเรียน กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาสถาบันการพละศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2556     
    26/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่     
    25/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ โซนหล่ายดอย ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ โซนหล่ายดอย ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยร่วมถือป้ายจังหวัดลำปางและป้ายคำขวัญจังหวัดลำปาง

ผลการแข่งขัน ครู กศน.อ.แม่ทะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4x100 เมตร ครูหญิง, รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 4x400 เมตร ครูหญิง, รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร ครูหญิง

ผลการแข่งขัน นักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร นักเรียนหญิงบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2185/ลป.64 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
    เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. ที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่น 2185/ลป.64 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ร่วมกับ กศน.อ.เกาะคา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 130 คน โดยเป็นนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 50 คน และได้รับเกียรติวิทยากรอบรมครั้งนี้จาก กศน.อ.ห้างฉัตรร่วมด้วยบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดปงหอศาล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
     เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา กศน.อ.แม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2556 เพื่อนำไปถวายวัดศรีอ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ, วัดบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ, วัดนาบง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ และวัดวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา ร่วมกับโรงเรียนสุนทรศึกษา และข้าราชการ ประชาชน อำเภอแม่ทะ โดยมีนายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ ร่วมงานสุดยอด กศน. รอบชิงชนะเลิศ ณ ฮอล์ล 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา กศน.อ.แม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ นำคณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.แม่ทะ ร่วมงานสุดยอด กศน. รอบชิงชนะเลิศ ณ ฮอล์ล 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีบรรณาธิการ นิลุบล องค์การ

ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 (โซนหล่ายดอย)
    ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 2556 ครูและนักศึกษากศน.อำเภอแจ้ห่มได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 (โซนหล่ายดอย) ณ สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท 4 * 400 เมตร ทั้งครูชายและครูหญิง และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล นักศึกษาชาย ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ต่อไป
จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการปั่น-ถีบ รักการอ่านกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
    วันที่ 20 ก.ค. 2556 กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ สถาบันกศน.ภาคเหนือ และสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการปั่น-ถีบ รักการอ่านกับ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ในกิจกรรมได้จัดเป็น 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ตุ๊กแก, ฐานเรียนรู้วัดผาแดงหลวง, ฐานเรียนรู้ไร่เจมส์ การ์เดนท์, ฐานเรียนรู้บ้านหนองนาว
โดยมี นางประภาศรี พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแจ้ห่มให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 2556
    วันที่ 19 ก.ค. 2556 ครู บุคลากรและนักศึกษาของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 โดยมี ท่าน ส.ส.วาสิต พยัคฆบุตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกาษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
    เมื่อวันที่ 20-23 กศน.อำเภอเมืองปานนำครูและนักศึกษาเข้ารับการอบรมลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ณ ค่ายลูกเสือหริภูญไชย จังหวัดลำพูน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกาษาดูงาน กศน.อำเภอวังเหนือ
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.อำเภอเมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่กศน.อำเภอวังเหนือ ในเรื่องการจัดการเรียนเรียนการสอนสำหรับคนพิการและการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานไปศึกษาดูงานที่ กศน.อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 กศน.เมืองปานได้ไปศึกษาดูงานที่ กศนอำเภอแม่ใจ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมการสอน     
    24/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบร่วมกิจกรรม กีฬา กศน.โซนหล่ายดอย

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 กศน.อำเภอสบปราบได้ส่งบุคลากร และนักศึกษา กศน.ร่วมงานกีฬา กศน.ครั้งที่ 3 กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
นิคม อินจันทร์ ภาพ / ข่าว  
  
    23/07/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/34 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th