ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

26 พ.ค. 56 กศน.ตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดปฐมนิเทศย่อยให้กับนักศึกษาพื้นที่ กศน.ตำบลน้ำโจ้
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 นางสาวไพรินทร์ สุวรรณจักร ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ และนางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้รับมอบหมายจากนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ ให้จัดการปฐมนิเทศย่อยให้กับนักศึกษาใหม่ของ กศน.ตำบลน้ำโจ้ เพื่อเป็นการแนะนำสถานศึกษาและชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ที่ทำการ กศน.ตำบลน้ำโจ้ ม.5 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Towards ASEAN Community) ให้กับประชาชนในตำบลน้ำโจ้
    เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ ได้มอบหมายให้ กศน.ต.น้ำโจ้ โดยนางลำดวน วงค์สาย ครูอาศาสมัคร นางไพรินทร์ สุวรรณจักร ครู กศน.ตำบล นางสาววิไลลักษณ์ บุญปันเชื้อ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลน้ำโจ้ เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Towards ASEAN Community) โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประชาชนในตำบลน้ำโจ้ทั้งหมด 25 คน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และบุคลากรทางการศึกษา วัตถุของการอบครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียนและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน การฝึกอบรมจัดถึงวันที่ 23 มิ.ย. นี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556
    กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.เกาะคา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู้ การทำโครงงาน การเรียนรู้ต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เกณฑ์การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 โดยมีนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวคำให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นได้รับฟังการประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานลำปาง และการแนะแนวจากคณะทำงานโรงเรียนรามบริรักษ์ ในการปฐมนิเทศดังกล่าว กศน.อำเภอเกาะคาได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ฐานที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร พุทธศักราช 2551 การเทียบโอน
ฐานที่ 2 การจัดการเรียนรู้ การทำโครงงาน
ฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ฐานที่ 4 การวัดผลประเมินผล
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาได้สรุปองค์ความรู้ และกล่าวปิดการปฐมนิเทศฯ มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวน 200 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
การนำเสนองาน ของผู้อำนวยการ กศน.ฯ ที่มาฝึกประสบการณ์ ณ กศน.อำเภอเกาะคา
    นายจรณชัยวรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับฟังการนำเสนองาน ของนายสมชาติ สง่าภาคภูมิ จากหน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้มาปฏิบัติภารกิจ โดยการฝึกประสบการณ์ / เรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ กศน.อำเภอเกาะคา ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเวลา 15 วัน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมเปิดบริการงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
    กศน.อำเภอเกาะคา ได้ร่วมเปิดบริการงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในส่วนของ กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเกาะคา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมด้วยการส่งเสริมอาชีพ การทำถั่วทอดสมุนไพร และกิจกรรมอื่น ๆ ของ กศน.ตำบลนาแส่ง และจัดบริการรถโมบายล์เคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มาให้บริการกับประชาชนที่มาร่วมในงาน ซึ่งได้รับความสนใจ และเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต
    บุคลากร และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร และอาสายุวกาชาด เข้าร่วมบริจาคโลหิต สมทบเข้าคลังโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา ได้รับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน และในครั้งนี้ มีบุคลากร และอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเกาะคาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 53 คน

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง โดยนายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ
    วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
นายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอเมืองลำปาง มีผู้เรียนจำนวน 28 ราย  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 แก่ผู้เรียน 321 คน โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา ตามโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 โดยมี นายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน พร้อมทั้ง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง ออกให้บริการ นวดฝ่าเท้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมบริจาคโลหิต
    นางพิรุณ รัตนงามวงค์ ครูอาสาสมัคร และนางภัคจิรา มุกดาแก้ว นำนักศึกษาที่จบหลักสูตร ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ อำเภอเมืองลำปาง ออกให้บริการ นวดฝ่าเท้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกให้บริการ นวดฝ่าเท้า ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์
    รายละเอียด
คณะครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำนักศึกษาที่จบหลักสูตร ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกให้บริการ นวดฝ่าเท้า ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ บริเวณวัดม่อนจำศิล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  
    27/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2556
    เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 56 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อแนะนำสถาานศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ของ กศน.อ.แม่ทะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ทะวิทยา

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    26/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคานำกิจกรรมร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556
    นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2556 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำทีมบุคลากรร่วมงาน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม 60 นาทีมีงานทำ สอนเรื่องถั่วทอดสมุนไพร โดย กศน.ตำบลนาแส่ง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร” โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    24/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ
    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอ และ กศน.จังหวัด ร่วมงาน ทั้งนี้ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ มาให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่สนใจ และภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งวิชาชีพ ณ อบต.ตำบลนาแส่ง     
    22/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น
    เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 กศน.อำเภอห้างฉัตรได้นำคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ขั้นต้น จำนวน 9 คน เนื้อหาการอบรม
นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือ รูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น องค์ประกอบหลักสี่ประการ อันได้แก่ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการและการขอร้อง เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่น รับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติ ด้วยความเข้าใจ ด้วยการสาธิต การประยุกต์สารสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร กระบวนการอบรมใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม(Experiential style) โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม รับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา กิจกรรมท้าทาย ให้กำลังใจอย่างลึกซึ้งและสนุก เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความรู้สึกอย่างจริงใจ อย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง สถานที่ในการฝึกอบรม ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ  
  
    20/05/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/29 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th