ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.ลำปาง จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวัน กศน.เพื่อปวงชน ประจำปี 2558
    วันที่ 8 กันยายน 2558 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและวัน กศน.เพื่อปวงชน ประจำปี 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง โดยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง และสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือ ความสำคัญของการอ่าน และประชาสัมพันธ์งานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดลำปาง     
    8/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดเวทีสร้างความเข้าใจกิจกรรมมุมหนังสือในครอบครัว
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยงานห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ได้จัดเวทีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจในกิจกรรมมุมหนังสือในครอบครัวให้กับนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับครอบครัว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา     
    4/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ โดยนางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ) มอบหมายให้งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
กิจกรรมการศึกษาดูงานจังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ตัวแทนศูนย์ฝึกอาชีพตำบลทั้ง 10 ตำบล ร่วมศึกษาดูงาน
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ และเพื่อศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ หน่วยงานจากสถานที่จริง นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้พัฒนางานและพัฒนาอาชีพต่อไป

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    3/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมโครการตลาดนัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง ครั้งที่ 2
    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ โดยนางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครการตลาดนัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ กาดวังเงิน บ้านปงป่าเป้า หมู่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ภายในงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล, การแข่งขันจ้อย ซอ, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบล 10 ตำบล, มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร และการจัดนิทรรกาลของหน่วยงานภาคีเครื่อข่าย
โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธิเปิด และมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงาน กศน., นักศึกษา กศน. ที่จบหลักสูตร มีผู้เข้าร่วมงานรวมประมาณ 500 คน

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    3/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อำเภอห้างฉัตร กศน.อำเภอห้างฉัตร และบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล วัฒนธรรมอำเภอ และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในอำเภอห้างฉัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา อำเภอห้างฉัตร โดยมีนายเด็ดดวง อนุกุล นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยนายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร และบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตรเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล วัฒนธรรมอำเภอ และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในอำเภอห้างฉัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง     
    3/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริฯ
    กศน.ตำบลแม่ถอด ร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระชนม์พรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง     
    2/09/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำโดย อ.ยุรัยยา อินทรวิจิตร (รักษาการ) นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่านรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ทางช่อง ETV ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง เมื่อ 27 สิงหาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำโดย อ.ยุรัยยา อินทรวิจิตร (รักษาการ) นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่านรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ทางช่อง ETV ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง เมื่อ 27 สิงหาคม 2558     
    27/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
นัดพบนักศึกษาที่จะเข้าร่วมงานวัน ที่ระลึกการรู้หนังสือ (กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง)
    เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางนาทหทัย สิงห์เลิศ ผอ.กศน.เถินและคณะครู นัดพบนักศึกษาที่จะเข้าร่วมงานวัน ที่ระลึกการรู้หนังสือ (๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๘) ทั้ง นศ.ที่จะเขียนเรียงความ และ เต้น cover dance ...ขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเถินวิทยา ที่ชนะการประกวด to be number 1 ระดับประเทศ ที่มาช่วยสอนด้วยนะครับ (โดย Suriyan Aoh Pinkrue)     
    27/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    นางนาทหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อำเภอเถินและคณะครูเข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้วยแม่กึ๋ง บ้านวะเด่นชัย ม.๕ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง     
    26/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"ปั้มลมจิ๋วแต่แจ๋ว"
    เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ชื่อโครงงาน "ปั้มลมจิ๋วแต่แจ๋ว" ของนักศึกษาระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กทม.
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ (โล้รางวัลพร้อมเงินสด 15,000.-)
  
  
    24/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"กศน.อำเภอเถินร่วมต้อนรับผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง"
    วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุริยันต์ ปินเครือ และนางนัยนา สร้อยเงิน รับมอบหมายจากนางนาทหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    22/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
งาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" กศน. อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร ข้าราชการ และคณะครู กศน. อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการเปิดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ และตลาดนัดเกษตรกร" โดย ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ กศน.อำเภอเถิน มีส่วนร่วมในการผลิต และพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งสนับสนุนวัสดุในการผลิต มาออกแสดงสินค้า ในครั้งนี้ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการจังหวัดลำปางกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด คือ นายสุรพล บุรินทราพันธ์ นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    21/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง"
    วันที่ 20 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2558" โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจิรพงศ์ ผลนาค ผอ.กศน.สวรรคโลก นางสาววิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.เวียงแหง และ นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป. เขต ๓ ลำปาง และมีการลงตรวจพื่นที่จริงที่ ศูนย์ชุมชนธรรมชาติบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน และ กลุ่มจักรสานผู้สูงอายุบ้านสบปาน ต.เมืองปาน จังหวัดลำปาง     
    21/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมงาน"ชาวเถินบุรีร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"
    วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุริยันต์ ปินเครือ รับมอบหมายจากนางนาทหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ "ชาวเถินบุรีร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ณ หนองหลวง ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหัดลำปาง พร้อมด้วยครู ศรช.เถินบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในการเปิดโครงการ     
    19/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘"
    วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘" โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจิรพงศ์ ผลนาค ผอ.กศน.สวรรคโลก นางสาววิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.เวียงแหง และ นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป. เขต ๓ ลำปาง และมีการลงตรวจพื่นที่จริงที่ กลุ่มออมบุญ วันละ ๑ บาท บ้านดอนไชย และกลุ่มทอผ้าบ้านแม่วะท่าช้าง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    18/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/61 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th