ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล
    วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน จังหวัดลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและบุคลากรให้การต้อนรับ โดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Satun Model 4.0 โปรแกรมระบบบริหารการจัดกาฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลโดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและบุคลากรให้การต้อนรับ โดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Satun Model 4.0 โปรแกรมระบบบริหารการจัดกาฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

  
  
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน จังหวัดลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรให้การต้อนรับโดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง C-Smart ระบบบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่องทีมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ในการจัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่
    วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ในการจัดซื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง
    วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง สนับสนุน การขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู กศน.ตำบล จำนวน ๒๖ คน และปราชญ์เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๙ คน ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 ก.พ.2561
    ันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2651 เวลา 12.45 น.
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ได้มาศึกษาดูงาน และได้เยี่ยมชม ตลาดนัดสีเขียว  
  
    2/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมบรรณารักษ์สัญจร
ครั้งที่ 2

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
จัดการประชุมบรรณารักษ์สัญจร
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี
และการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม
การอ่าน ณ ห้องประชุม 1
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    2/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมรับเสด็จ พิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  
  
    2/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.สมุทรปราการ วันที่ 21 กุมภาพันะื 2561
    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.10 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในเรื่องระบบสารสนเทศและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง  
  
    28/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"วันที 16 กุมภาพันธ์ 2561
    วันที 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร" ประจำปีการศึกษา 2560 และได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกบริการให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง     
    28/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)15 ก.พ.2561
    ันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวง เจ้าพระยาสุลวลือไชย
สงคราม(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร
ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
  
    28/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ
หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.2561

    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ
หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.2561 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง  
  
    28/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS61 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล DMIS61 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง     
    28/02/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน
    วันที่ 17 มกราคม 2561 รองสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ต.ทุ่งฝาย โดยมีนายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด     
    18/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑
    วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ลำปาง นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑ และร่วมทำบุญตักบาตร ภิกษุ - สามเณร จำนวน ๖๓ รูป โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     
    16/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ 3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
    วันที่ 30 พย.2560 กศน.ตำบลบ้านขอ และ ห้องสมุดอำเภอเมืองปาน ร่วมกับภาคี อบต.บ้านขอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ขอบคุณท่านกำนันจำนงค์ จำรัสศรี เจ้าของบ้านหนังสือ     
    1/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th