ID
PWD
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานการงเงิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง...
 
 
เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อการศึกษา สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เป็นเว็บไซต์ รวมสื่อที่ผลิตโดยหน่วยงานที่สังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อให้บริการแก่ครู กศน. และนักศึกษา กศน.ได้เข้ามาใช้สื่อจากเว็บไซต์นี้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และเพื่อให้สื่อของ กศน.เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
 
 
ประชุมการเงินบัญชีพัสดุ 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548
 
การโอนเงินผ่านธนาคาร 
 
เงินโอนกศน.อำเภอสบปราบเดือนกุมภาพันธ์ 2557   

 

 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295 website: http://lpa.nfe.go.th